Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków

Strona główna O szkole Dla Rodziców Plan lekcji Wiadomości Kontakt Godziny pracy
 

Nawigacja

Program wychowawczy i profilaktyczny Patron szkoły Hymn szkoły Rada Rodziców Jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi Historia Szkoła Odkrywców Talentów Sukcesy w konkursach kuratoryjnych Program Promocji Zdrowia

O SZKOLE

Program wychowawczy i profilaktyczny

                                                                                                         

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Szkoły Podstawowej nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Polskich Olimpijczyków

w Mikołowie

 

       I. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY

 

        Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie wyznacza do realizacji następujące cele w wychowaniu uczniów naszej szkoły:

 1. wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka aktywnego, tolerancyjnego, radosnego, świadomego swoich tradycji regionalnych i narodowych;
 2. wychowanie dziecka zdolnego do dokonywania świadomych wyborów i gotowego do twórczego podejmowania decyzji na drodze do właściwego dla niego sukcesu;
 3. przygotowanie dzieci i młodzieży do podejmowania ról społecznych i budowania więzi międzyludzkich opartych na wzajemnym szacunku i tolerancji;
 4. współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz pielęgnowania tradycji naszej „Małej Ojczyzny” oraz pracy na rzecz środowiska naturalnego;
 5. Inicjowanie działań realizujących ideę „Szybciej, wyżej, dalej” związanej z imieniem szkoły.

 

       II. PLANY WYCHOWAWCZE KLAS oraz tematyka godzin wychowawczych realizowanych w poszczególnych klasach jest corocznie opracowywany zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły i stanowi załącznik do programu.

 

       III. DZIAŁANIA PREZENTUJĄCE POZYTYWNĄ POSTAWĘ UCZNIÓW

 • Corocznie w szkole jest wybierane hasło wychowawcze na dany rok szkolny.
 • Na koniec I semestru i na koniec roku wybierany jest w każdej klasie uczeń o wysokiej kulturze osobistej i życzliwy w stosunku do kolegów.Prezentacja uczniów, którzy otrzymali ten tytuł znajduje się w holu szkoły i jest aktualna przez cały następny semestr.
 • Na koniec roku szkolnego uczniom klas VI przyznawana jest odznaka „Superuczeń’ – warunki otrzymania odznaki określone są w Statucie szkoły. Uczniowie, którzy otrzymali ten tytuł są przedstawiani na gazetce w holu szkoły.
 • W holu szkoły znajduje się gazetka „Jesteśmy z nich dumni”, na której są prezentowani uczniowie z osiągnięciami edukacyjnymi, artystycznymi i sportowymi.
 • Na stronie internetowej szkoły umieszcza się informacje o sukcesach uczniów.

 

       IV. DZIAŁANIA WYCHOWAWCY NA RZECZ POPRAWY ZACHOWANIA UCZNIÓW.

 1. Wychowawca ma obowiązek informować rodziców o występujących trudnościach wychowawczych.
 2. Informacja o spotkaniu, rozmowie z rodzicami zapisana jest w dzienniku lekcyjnym ze szczególnym uwzględnieniem opisu zaplanowanych działań zaradczych.
 3. O sprawach trudnych wychowawca informuje każdorazowo pedagoga szkolnego. Zasięga opinii psychologa szkolnego i szuka pomocy u innych specjalistów.
 4. Wychowawca uwzględnia zachowanie i postawę ucznia w ocenie z zachowania.
 5. Pedagog szkolny prowadzi karty uczniów z trudnościami wychowawczymi, w których są opisane podjęte działania.
 6. W przypadku braku skuteczności powyższych działań wychowawca informuje dyrektora szkoły o trudnościach i podjętych działaniach.
 7. Dyrektor wówczas organizuje spotkanie, w którym bierze udział wychowawca, pedagog, psycholog, rodzice i inne osoby zainteresowane lub specjaliści. Na spotkaniu ustala się działania i odpowiedzialnych.
 8. W szczególnych przypadkach /wagary, pobicia, kradzieże, użycie siły itp./ informuje się policję, wnioskuje o kuratora dla rodziny lub ucznia.

 

     V. INNE DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZACHOWANIA UCZNIÓW:

W naszej szkole prowadzone są następujące działania poprawiające zachowanie uczniów:

 1. Apele wychowawcze.
 2. Działania profilaktyczne:
 • realizacja Programu Profilaktycznego Szkoły;
 • pedagogizacja rodziców.
 1. W przypadku wystąpienia zachowań agresywnych – postępowanie zgodnie z ustalonymi procedurami ( załącznik).
 2. Współpraca z instytucjami i organizacjami wspomagającymi pracę wychowawczą szkoły:
 • sądem;
 • policją;
 • Świetlicą Środowiskowo- Terapeutyczną;
 • Ośrodkiem Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą;
 • Domem Dziecka;
 • ZHP;
 • Caritas;
 • Stowarzyszenie “Siloe”;
 • Stowarzyszenie “Uśmiech”;
 • inne organizacje pozarzadowe.
 1. Rozmowy z uczniami i ich rodzicami, prowadzenie mediacji, na bieżąco rozwiązywanie konfliktów między uczniami, spisywanie kontraktów, prowadzenie zeszytów dot. zachowania danego ucznia na terenie szkoły.
 2. Zajęcia terapeutyczne z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 3. Zachęcanie uczniów do udziału w różnorodnych kółkach zainteresowań oferowanych przez szkołę oraz poza nią ( np. zajęcia sportowe, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym).
 4. Wzmożone dyżury nauczycieli na korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych.
 5. Udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu trudności szkolnych oraz nauka radzenia sobie z nimi.

 

       VI. SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIÓW

Samorząd szkolny reprezentuje uczniów klas 4 – 6.

Wyłoniony zostaje na drodze wyborów poprzedzonych kampanią wyborczą.

Kandydatami są uczniowie klas 6, a wyborcami wszyscy uczniowie klas 4-6.

Samorząd działa w oparciu o powołane sekcje:

 • marketingową,
 • dekoratorską,
 • finansową,
 • porządkową,
 • techniczną

i zatwierdzony regulamin samorządu.

Samorząd realizuje ustalony na początku roku szkolnego plan pracy./załącznik/

 

     VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Prawa i obowiązki ucznia znajdują się w Statucie Szkoły w Rozdziale VII , § 2 ,3 i 4.

 

      VIII. NAGRODY I KARY

Nagrody i kary znajdują się w Statucie Szkoły w Rozdziale VII, § 5.

 

      IX. WYCHOWANIE OBYWATELSKIE

Wychowanie obywatelskie w naszej szkole realizujemy podejmując następujące działania:

 1. współpraca z domem i integracja ze środowiskiem;
 2. kształtowanie umiejętności komunikowania się, dbałość o kulturę słowa;
 3. rozwijanie poczucie przynależności do zespołu klasowego, środowiska szkolnego, lokalnego i do ojczyzny;
 • działania na rzecz uświadamiania uczniom ich praw i obowiązków;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczającą przyrodę;
 • kształtowanie pozytywnych postaw wobec niepełnosprawnych kolegów;
 • upowszechnianie idei tolerancji i integracji;
 1. uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych;
 2. kształtowanie postaw społecznych;
 • prezentowanie Olimpijczyków jako wzorów i autorytetów;
 • propagowanie wartości związanych z imieniem szkoły takich jak: prawdomówność, wiara w zwycięstwo, uczciwość, wytrzymałość, poszanowanie godności drugiego człowieka, szacunek wobec uniwersalnych zasad etycznych oraz respektowania zasad fair play w życiu;
 • udział w akcjach charytatywnych;
 1. kształtowanie postaw obywatelskich;
 • udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych;
 • przestrzeganie ceremoniału szkoły (sztandar, hymn państwowy, hymn szkolny, odświętny strój);
 • godne zachowanie w czasie świąt i uroczystości szkolnych;
 1. wspieranie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych;
 • uczczenie świąt narodowych ( 11listopada, 3 maja);
 • udział w uroczystościach patriotycznych w gminie (17 września, 11 listopada);
 • uczczenie dnia holokaustu;
 1. kształtowanie własnej tożsamości regionalnej i państwowej;
 • zaznajomienie z miejscami pamięci narodowej, bohaterami narodowymi, wzorcami do naśladowania,
 • dzień regionalny;
 • dzień patrona szkoły.

 

      X. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

W szkole zostały wprowadzone zasady współpracy wychowawczej z rodzicami;

1. szkoła dla rodziców…

 • organizowanie comiesięcznych spotkań z rodzicami w postaci wywiadówek lub indywidualnych konsultacji;
 • majowe spotkania z rodzicami przyszłorocznych uczniów klas pierwszych;
 • wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego;
 • organizowanie w razie potrzeby grup wsparcia dla rodziców;
 • redagowanie gazetki szkolnej;
 • uaktualnianie gazetki ściennej na parterze szkoły poruszającej ważne problemy wychowawcze;
 • strona internetowa ;

2. rodzice dla szkoły...

 • uczestniczenie w zebraniach rodziców zorganizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, w dniach otwartych szkoły, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym;
 • zawiadamianie wychowawcy o nieobecności ucznia;
 • stały kontakt z wychowawcą w trudnych sytuacjach wychowawczych;
 • pisemne usprawiedliwianie w przypadku zwolnienia ucznia nawet z części zajęć szkolnych;
 • dbanie o odpowiedni strój i wygląd dziecka;
 • zgłaszanie do wychowawcy lub dyrekcji szkoły najdrobniejszych nawet form przestępczości wśród uczniów;
 • w sytuacjach spornych w klasie zachowanie drogi służbowej zgodnie z zapisami Statutu Szkoły (najpierw wychowawca potem dyrekcja);
 • ponoszenie odpowiedzialności finansowej za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez ich dzieci;
 • czynne uczestniczenie w pracach imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły.

 

     XI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU DZIECI O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

W szkole podejmowane są następujące działania

1.dla dzieci mających deficyty edukacyjne i rozwojowe :

 • organizowanie w szkole klas integracyjnych;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną;
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, korekcyjno – wyrównawczych oraz uspołeczniających;
 • organizowanie indywidualnej pracy z dziećmi w ramach wolontariatu nauczycielskiego;
 • konstruowanie przez nauczycieli indywidualnych programów autorskich;
 • wykorzystywanie najnowszych środków dydaktycznych;
 • wzbogacanie pracy nauczyciela o nowe metody i techniki;
 • organizowanie dodatkowych zajęć z psychologiem, pedagogiem i logopedą;
 • korzystanie z oferty projektów unijnych;

2.dla dzieci uzdolnionych:

 • zajęcia indywidualne, przygotowywanie do konkursów;
 • prowadzenie pozalekcyjnych kół zainteresowań;
 • konstruowanie przez nauczycieli indywidualnych programów autorskich;
 • rozszerzanie treści edukacyjnych;
 • prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach wolontariatu nauczycielskiego;
 • prowadzenie szczególnie uzdolnionych uczniów indywidualnym tokiem nauczania;
 • możliwość skrócenia etapu edukacyjnego.

 

 

                                                                                                    

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

 

       

      WPROWADZENIE

             Program profilaktyczny jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły. Podejmuje zadania związane z wychowaniem i kształtowaniem osobowości młodego człowieka – ucznia naszej szkoły, w trosce o jego bezpieczeństwo i zdrowy styl życia.

Zakres działań profilaktycznych obejmuje w głównej mierze uczniów, ale i grono nauczycielskie, a także rodziców. Wcześniejsze doświadczenia naszej szkoły w tym względzie wskazują bowiem wyraźnie, że działania profilaktyczne są skuteczniejsze, gdy kieruje się je do całej społeczności szkolnej. Zadaniem programu profilaktycznego jest więc budowanie porozumienia szkoła – dom – środowisko, ich wspólnej aktywności wychowawczej i partnerstwa w podejmowaniu działań i decyzji wychowawczych.

Uwzględniając wyniki szkolnych analiz, obserwacji, informacji uzyskanych w rozmowach z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami, wyodrębniono obszary, w których konieczne staje się podjęcie działań profilaktycznych, eliminujących czynniki ryzyka. Program odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole. Najczęściej zaobserwowane to: zagrożenia związane z poruszaniem się uczniów w drodze do szkoły, zagrożenia wynikające z organizacji i warunków nauki, zagrożenia wynikające z korzystania przez uczniów z komputerów i Internetu oraz związane z pojawiającymi się zachowaniami agresywnymi i przemocowymi uczniów.

Profilaktyka nie oznacza jedynie eliminowania czynników ryzyka, ale polega również na wzmacnianiu czynników chroniących. Najważniejsze z nich to silna więź emocjonalna z rodzicami, zainteresowanie nauką szkolną, poszanowanie norm, wartości i autorytetów oraz przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej. Działania przewidziane w ramach szkolnego programu profilaktyki obejmują pomoc rodzicom w rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, co pozwoli im utrzymywać silną więź emocjonalną ze swymi dziećmi i pomoże uchronić je przed szukaniem oparcia w grupie rówieśniczej preferującej sposób życia zagrażający zdrowiu i dobrym relacjom z ludźmi. Jednocześnie wychowawcy klas podejmują zadania z zakresu integracji, budowania pozytywnych relacji i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w zespole klasowym, tak by stał się on pozytywną grupą odniesienia.

Ważnym zadaniem profilaktyki szkolnej jest również promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, w tym życia wolnego od używek, a także przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W programie profilaktycznym zakłada się w głównej mierze stosowanie profilaktyki pierwszorzędowej, adresowanej do całej społeczności szkolnej i mającej za zadanie „uodpornienie” prawidłowo funkcjonujących uczniów (także rodziców tych uczniów) na różnego rodzaju zagrożenia. Realizują ją wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas, pozostali pracownicy szkoły. W razie zaistnienia takiej konieczności, wobec dzieci przejawiających liczne trudności lub zaburzone zachowania (również ich rodzin) stosowana jest także profilaktyka drugorzędowa, realizowana w głównej mierze przez szkolnych specjalistów.

W ramach programu profilaktyki szkolnej są realizowane programy:

 • „Warto być dobrym” – program Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła;
 • „Szkoła bez przemocy” – program grup wydawniczych Media Regionalne
  i Polskapresse oraz Fundacji Orange;
 • „Bezpieczny świat ucznia” – program Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Mikołowski;
 • „Trzymaj formę” – program Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Polskiej Federacji Producentów Żywności;
 • „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – program Stowarzyszenia Producentów
  i Dziennikarzy Radiowych.

 

     GŁÓWNE CELE PROGRAMU

 1. Tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole, pozytywnych relacji pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej.
 2. Ochrona przed czynnikami ryzyka – agresją i przemocą, uzależnieniami, zagrożeniami związanymi z użytkowania komputerów i sieci Internet, zdarzeniami drogowymi, wypadkami, zagrożeniami losowymi (pożar, katastrofa, zamach terrorystyczny itp.).
 3. Zapobieganie patologiom i udzielanie w tym zakresie stosownej pomocy uczniom i ich rodzinom.
 4. Promowanie zdrowego stylu życia.
 5. Wzmacnianie czynników chroniących.
 6. Wyposażenie członków społeczności szkolnej w wiedzę i umiejętności pozwalające im stosować pożądane wzorce zachowań społecznych.

 

     DZIAŁY PROGRAMU

 1. Kształtowanie bezpiecznych zachowań dzieci w ruchu drogowym
 2. Zapobieganie wypadkom i chorobom.
 3. Poznanie procedur postępowania w przypadku zagrożeń i zasad udzielania pierwszej pomocy.
 4. Wyrabianie krytycznego stosunku do środków masowego przekazu i telewizji oraz korzystania z komputerów i Internetu.
 5. Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego stylu życia.
 6. Profilaktyka agresji i przemocy.

 

     FORMY ODDZIAŁYWAŃ

Realizatorami zadań i postawionych w programie profilaktycznym celów jest dyrekcja szkoły, nauczyciele (a zwłaszcza wychowawcy klas), psycholog i pedagog szkolny oraz pozostali pracownicy dydaktyczni i administracyjni szkoły. Aktywnie do współpracy włączani są rodzice uczniów oraz szersze środowisko lokalne. W ramach programu profilaktycznego oddziałuje się poprzez:

 • pogadanki, zajęcia na godzinach wychowawczych prowadzone
  przez wychowawców, psychologa, pedagoga szkolnego;
 • gry interakcyjne stosowane jako element lub przerywnik w trakcie zajęć przedmiotowych;
 • pogadanki dla rodziców uczniów;
 • gazetkę „Kącik dla Rodziców”;
 • organizowanie imprez integrujących szkołę i środowisko lokalne;
 • kierowanie uczniów, cechujących się zaburzonym zachowaniem, na zajęcia specjalistyczne u psychologa i pedagoga szkolnego;
 • konsekwentne stosowanie szkolnych procedury postępowania wobec różnych zagrożeń;
 • rzetelne pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw lekcyjnych, szczególnie zwracanie uwagi na każde, nawet najmniejsze przejawy agresywnego zachowania się uczniów względem siebie (także agresji słownej);
 • wskazywanie na odpowiedzialność każdego za jego zachowanie w klasie, własne postępy w nauce;
 • stosowanie metody indukcji (wykorzystanie rozumowania jako sposobu oddziaływania wychowawczego); używając indukcji, osoby dorosłe wskazują znaczenie zachowania dziecka dla drugiej osoby, tym samym podnosząc prawdopodobieństwo, że dziecko będzie identyfikować się z ofiarą albo osobą
  w potrzebie;
 • używanie w rozmowach z uczniami perswazji, uświadamianie im roli, jaką spełnia w życiu każdego człowieka świadome kierowanie własnymi wyborami, jak ważna jest umiejętność rozpoznawania swych emocji i wyrażania ich
  w sposób społecznie akceptowany;
 • modelowanie zachowań, kształtowanie ich na zasadzie naśladownictwa
  lub odwzorowywania właściwego zachowania nauczyciela lub ucznia;
 • powierzanie uczniom zadań, włączenie ich w konkretne działania na rzecz innych (zbiórki darów dla domu dziecka, potrzebujących kolegów, udział w akcjach charytatywnych, pomoc w nauce itp.);
 • powoływanie się na wartości, zasady zdrowego stylu życia w rozmowach
  z uczniami, prezentowaniu treści programowych z danego przedmiotu, codziennych sytuacjach klasowych itp.;
 • budowanie indywidualnych programów interwencyjnych dla uczniów pełniących społeczne role agresorów lub ofiar;
 • podkreślanie współodpowiedzialności wszystkich za budowanie dobrej atmosfery w klasie i szkole;
 • powoływanie się na kwestię konsekwencji własnego zachowania
  przy rozwiązywaniu konfliktów w klasie;
 • konsekwentne przestrzeganie i egzekwowanie zapisów statutu szkoły, ustaleń klasowych co do norm i zachowań obowiązujących w szkole;
 • nagradzanie uczniów za właściwe zachowanie, przestrzeganie szkolnego regulaminu, działania prospołeczne.

 

      OCZEKIWANE EFEKTY PROGRAMU:

W wyniku oddziaływań programu profilaktycznego zakłada się, że osiągnięte zostaną następujące efekty:

 • Uzyskanie przez całą społeczność szkolną świadomości zagrożeń i wyposażenie jej w wiedzę i umiejętności pozwalające tych zagrożeń unikać;
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa w szkole;
 • Wypracowanie skłonności do podporządkowania się regułom i normom, gotowości do współpracy pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej;
 • Polepszenie funkcjonowania zespołów klasowych, zwłaszcza poprawa komunikacji w relacjach pomiędzy uczniami i znaczące ograniczenie agresji słownej;
 • Wyrobienie u uczniów nawyku dbania o swoje zdrowie i wybierania zachowań prozdrowotnych;
 • Ukształtowanie u uczniów właściwej postawy wobec napotykanych w szkole sytuacji trudnych, umiejętności skutecznego radzenia sobie;
 • Zyskanie przez uczniów świadomości tego, że za własne postępowanie i wybór ponosi się odpowiedzialność, początki samowychowania;
 • Uzyskanie przez nauczycieli bliskiego kontaktu z uczniami, poznania ich możliwości i ograniczeń, a przez to osiągnięcie lepszych wyników w pracy dydaktycznej i wychowawczej;
 • Stworzenie rodzicom uczniów możliwości angażowania się w życie szkoły
  i poczucia współodpowiedzialności za zachowanie własnych dzieci w szkole.

 

      EWALUACJA PROGRAMU

 1. Porównanie zachowań uczniów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego
  w oparciu o zeszyt uwag oraz rozmowy z wychowawcami i uczniami.
 2. Analiza dokumentacji wypadków na terenie szkoły oraz informacji od rodziców
  o wypadkach w domu.
 3. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, nauczycieli, rodziców dotyczącej poczucia bezpieczeństwa w szkole.
 4. Analiza dokumentacji pedagogiczno-psychologicznej dzieci objętych działaniami profilaktyki drugorzędowej.