Nawigacja

Kalendarz szkolny 2018/19 Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami Dodatkowe dni wolne Ubezpieczenie NNW Podręczniki do religii kl. I-VIII 2018/19 Dziennik elektroniczny Librus Rada Rodziców Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów Prawa i obowiązki ucznia Regulamin stroju uczniowskiego Korzystanie z telefonów komórkowych Procedura ubiegania się o kartę rowerową Duplikat legitymacji szkolnej Lekcje i przerwy 1% dla naszej szkoły System oceniania zachowania Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy Egzamin ósmoklasisty

Dla Rodziców

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy

PROCEDURA

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA

 WSZAWICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 3

  z Oddziałami Integracyjnymi

im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie.

1.     

1    1. Dyrektor placówki zarządza kontrolę czystości skóry głowy wszystkich dzieci określonej grupy lub klasy  z zachowaniem  zasady intymności ( pojedynczo w osobnym pomieszczeniu z poszanowaniem godności osobistej). 

1.     2.  Kontrola może być rutynowa i okresowa lub po otrzymaniu informacji od nauczyciela lub rodzica nt. przypadków występowania wszawicy.

2.    3.   Kontrola może być również przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki. 

3.     4. Pielęgniarka lub inna upoważniona przez dyrektora osoba zawiadamia rodziców dzieci u których stwierdzono wszawicę o konieczności niezwłocznego podjęcia zabiegów higienicznych skóry głowy.

4.      5 Pielęgniarka w razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań oraz o konieczności poddania się kuracjii wszystkich domowników i monitoruje skuteczność tych działań.  

5.     6.    Pielęgniarka informuje dyrektora o wynikach kontroli i skali zjawiska.

6.      7. Dyrektor lub upoważniona przez dyrektora osoba informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci.

7.     8. Dyrektor informuje rodziców o konieczności pozostawienia dziecka w domu w czasie kuracji/likwidacji wszy. 

8.     9.  Pielęgniarka po upływie 7-10 dni ponownie kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po zabiegach higienicznych.

9.     10.   Jeśli zalecone działania okażą się nieskuteczne, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora  w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków, np. zawiadomienia MOPS o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenie potrzebnego wsparcia.

1111. Jeśli rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji dyrektor szkoły we współpracy z innymi instytucjami stara się udzielić wsparcia rodzicom.

1112.  W razie potrzeby w trudnych sytuacjach (duży zasięg, przewlekłe występowanie, trudne do rozwiązania przypadki ) dyrekcja może zwrócić się o ukierunkowanie działań do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

1113. Zgoda rodziców na objecie dziecka opieką w szkole, w tym również opieką zdrowotną jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie przeglądu skóry głowy.

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć