Nawigacja

Kalendarz szkolny 2018/19 Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami Dodatkowe dni wolne Ubezpieczenie NNW Podręczniki do religii kl. I-VIII 2018/19 Dziennik elektroniczny Librus Rada Rodziców Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów Prawa i obowiązki ucznia Regulamin stroju uczniowskiego Korzystanie z telefonów komórkowych Procedura ubiegania się o kartę rowerową Duplikat legitymacji szkolnej Lekcje i przerwy 1% dla naszej szkoły System oceniania zachowania Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy Egzamin ósmoklasisty

Dla Rodziców

Rada Rodziców

 

RADA RODZICÓW

 

 Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności placówki, w szczególności:

 1. pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 2. pogłębienie współpracy ze środowiskiem szkoły i środowiskiem lokalnym;
 3. gromadzenie funduszy na rzecz szkoły, a także ustalanie zasad ich użytkowania;

 

Rada Rodziców we współpracy ze szkołą zapewnia rodzicom prawa do:

 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych w szkole i w klasie,
 2. uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
  i jego postępów lub trudności,
 3. znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 4. uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
 6. uchwalania programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły,
 7. opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
  lub wychowania szkoły,
 8. opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

 

Wpłaty na Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie prosimy kierować na następujące konto:

 

76 8436 0003 0000 0026 1544 0001

 

 

 

Wydatki Rady Rodziców   

Szkoły Podstawowej nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie 

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

   Festyn szkolny

 

   1 052,20

   Mikołaj w szkole

 

   5 075,00

   Dofinansowanie do wycieczki

 

      400,00

   Dzień Dziecka

 

   3 933,35

   Transport Kleksa + zawody i konkursy

 

   1 556,94

   Nagrody i dyplomy na zakończenie roku szkolnego

 

   1 400,51

   Lekarstwa dla uczniów naszej szkoły

 

    1 187,38

   Rolety

 

    1 362,00

   Wyjścia na lodowisko

 

    1 891,00

    DEN

 

        350,00

   Warsztaty edukacyjne

 

       200,00

    Stroje dla szkolnego zespołu Kleks

 

       191,76

 

                                 RAZEM WYDATKI:

 

 

 

18 600,14

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć