Nawigacja

Kalendarz szkolny 2018/19 Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami Dodatkowe dni wolne Ubezpieczenie NNW Podręczniki do religii kl. I-VIII 2018/19 Dziennik elektroniczny Librus Rada Rodziców Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów Prawa i obowiązki ucznia Regulamin stroju uczniowskiego Korzystanie z telefonów komórkowych Procedura ubiegania się o kartę rowerową Duplikat legitymacji szkolnej Lekcje i przerwy 1% dla naszej szkoły System oceniania zachowania Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy

Dla Rodziców

Rada Rodziców

 

RADA RODZICÓW

 

 Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności placówki, w szczególności:

 1. pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 2. pogłębienie współpracy ze środowiskiem szkoły i środowiskiem lokalnym;
 3. gromadzenie funduszy na rzecz szkoły, a także ustalanie zasad ich użytkowania;

 

Rada Rodziców we współpracy ze szkołą zapewnia rodzicom prawa do:

 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych w szkole i w klasie,
 2. uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
  i jego postępów lub trudności,
 3. znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 4. uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
 6. uchwalania programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły,
 7. opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
  lub wychowania szkoły,
 8. opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

 

Wpłaty na Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie prosimy kierować na następujące konto:

 

76 8436 0003 0000 0026 1544 0001

 

 

 

Wydatki Rady Rodziców   

Szkoły Podstawowej nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie 

w roku szkolnym 2014/2015

 

 

   Festyn szkolny

 

   1 845,00

   Mikołaj w szkole

 

   3 812,00

   Paczki świąteczne dla dzieci naszej   szkoły

 

   4 000,00

   Dzień Dziecka

 

   3 788,00

   Transport Kleksa + zawody i konkursy

 

   1 438,38

   Nagrody i dyplomy na zakończenie roku szkolnego

 

   2 669,21

   Lekarstwa dla dzieci naszej szkoły

 

    1 022,63

   Książki do biblioteki

 

    3 002,31

   Wyjścia na lodowisko

 

    1 498,00

    DEN

 

        330,00

   Darowizna AISEC

 

       300,00

   Malowanie

 

    1 990,40

    Stroje dla Kleksa

 

       414,60

    Czwórbój lekkoatletyczny

 

       770,00

    Znaczki dla klas 1

 

       519,39

    Artykuły papiernicze

 

         15,19

   Pomoce dydaktyczne 

 

       907,29

 

                                 RAZEM WYDATKI:

 

 

 

28 332,40

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć