Nawigacja

Kalendarz szkolny 2018/19 Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami Dodatkowe dni wolne Ubezpieczenie NNW Podręczniki do religii kl. I-VIII 2018/19 Dziennik elektroniczny Librus Rada Rodziców Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów Prawa i obowiązki ucznia Regulamin stroju uczniowskiego Korzystanie z telefonów komórkowych Procedura ubiegania się o kartę rowerową Duplikat legitymacji szkolnej Lekcje i przerwy 1% dla naszej szkoły System oceniania zachowania Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy Egzamin ósmoklasisty

Dla Rodziców

Prawa i obowiązki ucznia

Poniżej znajdują się prawa i obowiązki ucznia zawarte w statucie naszej szkoły.

 

 

Prawa ucznia

 

1. Na podstawie Konwencji Praw Dziecka ustalono przywileje i uprawnienia ucznia tej szkoły do:

 1) poszanowania przez innych;

2) uczestnictwa we właściwie zorganizowanych zajęciach edukacyjnych, zgodnie z jego możliwościami i zasadami higieny umysłowej;

3) opieki zapewniającej bezpieczny pobyt w szkole, obronę przed różnymi formami przemocy, uzależnień, demoralizacji oraz innych przejawów patologii społecznej;

4) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, ale też religijnych i światopoglądowych, jeśli nie narusza się tym dobra innych osób;

5) sprawiedliwej oceny - obiektywnej i jawnej oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

6) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów;

7) wszechstronnej pomocy w nauce;

8) pomocy materialnej w trudnych i uzasadnionych przypadkach (zgodnie z regulaminem);

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

10) przejawiania własnej aktywności poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach

i imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę;

11)uczestnictwa działalności samorządowej, organizowaniu imprez klasowych i szkolnych pod opieką wychowawcy.

2. W przypadku naruszenia praw dziecka rodzic lub prawny opiekun może złożyć skargę do dyrektora szkoły, zgodnie z istniejącą procedurą przyjmowania skarg i wniosków.

 

 

          Obowiązki ucznia

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:    

    1) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

2) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób;

3) odpowiednio reagować na przejawy niewłaściwego zachowania;

4) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;

5) dbać o dobro, ład i porządek w szkole;

6) brać udział we wszystkich zajęciach edukacyjnych uwzględnionych w ramowym planie nauczania. W przypadku spóźnienia się na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia.

7) przygotowywać się do zajęć, właściwie się na nich zachowywać;

8) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt  i wykonywać prace domowe zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania;

     9) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna);

    10) zostawiać okrycia wierzchnie w szatni.

2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie  rodzic ucznia, który ją wyrządził.

4. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie klasy do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

5. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

6. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica lub prawnego opiekuna.

7. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu kontaktów z rodzicami jako podstawowego dokumentu umożliwiającego kontakt rodziców ze szkołą.

8. Każda nieobecność ucznia powinna być usprawiedliwiona przez rodzica w formie pisemnej lub ustnej (podczas osobistych spotkań z wychowawcą) w terminie do 1 tygodnia od dnia powrotu ucznia do szkoły. Formą usprawiedliwienia nieobecności ucznia jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia). Po przekroczeniu terminu nieobecności ucznia uznane zostaną przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

9. Nierespektowanie przez ucznia  obowiązków zawartych w Statucie Szkoły wpływa na ocenę z zachowania.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć