Doskonalenie nauczycieli

drogą do sukcesu ucznia

 

Projekt 3.5 POKL pn. „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacja o projekcie 3.5 POKL „DOSKONALENIE NAUCZYCIELI DROGĄ DO SUKCESU UCZNIA”

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie wraz z Centrum Przedsiębiorczości CP
Sp. z o.o. w Woli w okresie od 1 lipca 2014r.  do 30 czerwca 2015r. wspólnie realizują projekt pn. ,,Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości systemu doskonalenia  nauczycieli zgodnie z potrzebami szkół/przedszkoli w powiecie mikołowskim do 30.06.2015r.

Uczestnictwo danej placówki w projekcie przyczyni się do:

 • podniesienia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności nauczycieli, kadry kierowniczej poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach i konsultacjach dedykowanych konkretnym potrzebom występującym w placówce,
 • poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami placówek dzięki zastosowaniu Rocznych Planów Wspomagania oraz wsparciu eksperta zewnętrznego tj. Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji,
 • wzrostu jakości pracy placówki, co przełoży się na uczniów i rodziców, dając szansę optymalnego rozwoju i lepszego zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych,
 • poprawy jakości współpracy wśród dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych działających w powiecie mikołowskim dzięki wsparciu w ramach czterech sieci tematycznych współpracy i samokształcenia.

 

W ramach projektu złożono zrealizować trzy podstawowe zadania:

 1. Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w 15 placówkach edukacyjnych w pow. Mikołowskim.

W ramach jednego pełnego cyklu wspomagania (RPW) w każdej placówce planuje się realizacjęnastępujących działań:

- diagnoza potrzeb danej placówki, dobór najlepszej oferty doskonalenia, opracowanie RPW,w tym: ustalenie harmonogramu realizacji, opisanie celów, wskazanie działań
i zaangażowania osób, odpowiedzialny za realizację SORE;

- przeprowadzenie zajęć doskonalących dla n-li i dyr. przez ekspertów zewnętrznych;

- wykorzystanie nabytej wiedzy z przeprowadzonych zajęć doskonalących
w szkolnej praktyce. Organizowanie konsultacjiindywidualnych i grupowych, realizacja przez SORE wg posiadanych kwalifikacji i/lub wybór ekspertów zewnętrznych;

- przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW przez SORE, wydanie rekomendacji.

 1. Poprawa wsparcia, współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami/dyrektorami w powiecie poprzez utworzenie sieci współpracy
  i samokształcenia

W ramach zadania zostaną utworzone 4 sieci współpracy i samokształcenia:

 1. Sieć dyrektorów, temat: „Poza pedagogiczne obowiązki dyrektorów”
 2. Sieć wychowawców, temat: „Praca wychowawcza w szkole”
 3. Sieć n-li szkół podstawowych i gimnazjalnych, temat: „Praca z uczniem trudnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
 4. Sieć n-li wychowania wczesnoszkolnego, temat: „Praca z uczniem młodszym – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie 6 i 7 latków”

Każda sieć będzie liczyć ok. 15-20 uczestników. Spotkania będą się odbywać cyklicznie
4 razy w roku szkolnym. Poza spotkaniami członkowie sieci będą korzystać z platformy internetowej udostępnionej przez ORE. Za utworzenie i prowadzenie sieci, będzie odpowiadał koordynator sieci.

 1. Opracowanie i monitoring realizacji Powiatowego Programu Wspomagania Placówek  Edukacyjnych (PPWP)

Opracowanie przez zewnętrznego wykonawcę Powiatowy Program Wspomagania Placówek Edukacyjnych (PPWPE) na podstawie danych z realizacji Rocznych Planów Wspomagani, wypracowanych ofert doskonalących w szkołach powiatu oraz utworzonych sieci współpracy. Dokument będzie stanowił wytyczne dla dalszej działalności wspomagania placówek w pow. (wzory dok., procedury działania. PPWP zostanie opublikowany i rozprowadzony wśródjednostek edukacyjnych powiatu
w ostatnim kwartale realizacji projektu.

Lider projektu:

Poradnia Psychologiczno-    Pedagogiczna w Mikołowie

ul. Żwirki i Wigury 4a

43-190 Mikołów

Partner Projektu:

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 6

43-225 Wola

tel. (32) 211 91 77 wew. 14

tel. (32) 226 20 71

 

 

Podstawowe założenia reformy oraz umocowania prawne związane z nową rolą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Celem opracowanego projektu: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” jest przygotowanie zmian w zakresie doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół. „Zgodnie z rekomendacjami wypracowanymi przez ekspertów tego projektu, doskonalenie powinno być traktowane jako element systemu wspomagania służącego szkole i polegającego m.in. na motywowaniu nauczycieli do dalszego uczenia się w miejscu pracy, indywidualnie lub w grupie innych nauczycieli, dostarczaniu odpowiedniej oferty szkoleń i ich organizowaniu. System wspomagania rozwoju oświaty powinien zaś być silnie nakierowany na pracę ze szkołą, służyć wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu indywidualnych problemów”.

 

Nowy system doskonalenia nauczycieli powinien spełniać następujące warunki:

- być blisko szkoły, a więc funkcjonować w jej możliwie najbliższym otoczeniu;

- pracować na potrzeby szkoły, czyli dopasować ofertę i przebieg procesu doskonalenia do aktualnych potrzeb konkretnej szkoły;

- towarzyszyć szkole w całym procesie doskonalenia, od diagnozy potrzeb po monitorowanie efektów wprowadzonych zmian;

- wykorzystywać potencjał różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli.

 

Podstawowe założenia przyjęte do nowego systemu:

1. Wspomaganie jest adresowane do przedszkola, szkoły  i placówki, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele, co oznacza, że poprzez doskonalenie nauczycieli, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne całościowo oddziałuje na przedszkole, szkołę i placówkę, rozumianych jako złożony wieloaspektowy system (organizację).

2. Wspomaganie pomaga w szkole w rozwiązywaniu problemów, a co za tym idzie nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań. Oznacza to, że placówki systemu wspomagania muszą uwzględniać podmiotową, autonomiczną rolę szkoły lub placówki i ściśle współpracować ze szkołą lub placówką przy organizowaniu i realizacji wszelkich działań wspierających szkołę lub placówkę.

3. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby. Punktem wyjścia wszelkich działań adresowanych do nauczycieli danej szkoły powinna być rzetelna, angażująca społeczność szkolną diagnoza potrzeb przeprowadzona przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki.

4. Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzeniem od pojedynczych, incydentalnych form pomocy, na rzecz długofalowych obejmujących cały proces wspomagania poczynając od przeprowadzenia we współpracy z przedszkolem, szkołą lub placówką diagnozy ich potrzeb, poprzez pomoc w realizacji zaplanowanych działań, towarzyszenie w trakcie wprowadzanej zmiany, aż po wspólną  ocenę efektów i współpracę przy opracowaniu wniosków do dalszej pracy przedszkola, szkoły lub placówki.

5. Ponadto w procesie wspomagania powinno się uwzględniać także efekty kształcenia, w szczególności wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej szkoły lub placówki oraz wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, a także dostosowywać działania do kierunków polityki oświatowej państwa i wprowadzanych zmian w systemie oświaty.

Klamrą zamykającą te wytyczne nowego systemu wspomagania jest wykorzystywanie przez system doskonalenia nauczycieli, potencjału różnych instytucji.

 

Oferty rozwoju szkół/przedszkoli:

 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny,
 2. Ocenianie kształtujące,
 3. Techniki uczenia i metody motywujące do nauki,
 4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się,
 5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły,
 6. Oferta edukacyjna droga do właściwej realizacji podstawy programowej,
 7. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła,
 8. Postawy uczniowskie – Jak je kształtować?
 9. Budowa koncepcji pracy szkoły,
 10. Praca z uczniem młodszym,
 11. Praca z uczniem zdolnym,
 12. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet,
 14. Projekt edukacyjny w szkole,
 15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym,
 16. Rodzice są partnerami szkoły,
 17. Nauczyciel 45 +,
 18. Szkoła promuje wartość edukacji,
 19. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole,
 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich,
 21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych,
 22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?
 23. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
 24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły.

 

 

Sieci współpracy i samokształcenia, to jeden z elementów zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania szkół.

Szkoły w sieci to metoda współpracy i samokształcenia umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Uczestnicy sieci będą brać udział w spotkaniach (zaplanowano po 4 spotkania na jedną sieć), natomiast bieżący kontakt oraz gromadzenie zasobów umożliwi im platforma cyfrowa. Do udziału w niektórych spotkaniach sieci będą zapraszani eksperci wspierający pracę jej członków w zakresie wybranych problemów.

W ramach projektu 3.5   POKL „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia”
w powiecie mikołowskim powstają 4 sieci po 20 osób w każdej, zgodnie z  poniższą tabela:

L.p.

Rodzaj sieci

Temat

Koordynator

1

Sieć dyrektorów

Poza pedagogiczne obowiązki dyrektora.

Danuta Wójcik

2

Sieć wychowawców

Praca wychowawcza w szkole.

Teresa Tymrakiewicz

3

Sieć nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych

Praca z uczniem trudnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

 

 

 

Ewa Kustwan-Mróz

4

Sieć nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego

 

Praca z uczniem młodszym – jak skuteczne i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków.

Ana Beatricz Świergolik

 

Pracami każdej sieci kieruje koordynator sieci, do którego należy w szczególności:

- przygotowanie planu dziania sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników,

- organizacja spotkań (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie metodyków, ekspertów z określonych dziedzin – w ramach realizacji zaplanowanych działań),

- moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej,

- zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci,

- sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci i przedstawienie go uczestnikom,

promocja działań sieci.

 

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) to osoba, która pracuje na rzecz szkoły (przedszkola)
w ramach realizowanego w powiecie projektu 3.5 POKL  „Doskonalenie nauczycieli droga do sukcesu ucznia”

Jest on zewnętrznym specjalistą, który wspiera szkołę i dyrektora, towarzysząc oraz służąc pomocą na kolejnych etapach przygotowania i realizacji rocznego planu wspomagania (RPW) zbudowanego na podstawie wybranej przez szkołę oferty doskonalenia (przygotowanej w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”).

Po uruchomieniu projektu SORE nawiązuje kontakt ze szkołą, buduje relacje z dyrektorem i radą pedagogiczną. Współpracuje z dyrektorem i rada pedagogiczną w przeprowadzeniu diagnozy
i konstruowaniu RPW. Odpowiada za prawidłową organizację działań związanych z zewnętrznym wspomaganiem. Pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorem i pracownikami zaangażowanymi
w realizację rocznego planu wspomagania. Wspiera nauczycieli w czasie wdrażania nowych umiejętności i wypracowanych procedur. Swoje działania realizuje bezpośrednio w szkole, którą wspiera.

Zadania SORE:

 • pomoc dyrektorowi w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły,
 • pomoc w formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju – współpraca z radą pedagogiczną,
 • wsparcie szkoły w przygotowaniu RPW, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły
  i zbudowanego na podstawie jednej z ofert doskonalenia (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego),
 • wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi
  w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą),
 • pozyskanie zewnętrznych ekspertów, zgłoszenie zapotrzebowania,
 • organizowanie zaplanowanych form wspomagania - we współpracy ze szkołą,
 • organizacja systemu wsparcia dla pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych procedur (np. organizacja i prowadzenie konsultacji)
 • monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, reagowanie na pojawiające się trudności,
 • dokumentowanie podejmowanych działań,
 • przygotowanie i przeprowadzenie wśród pracowników ankiet z przebiegu wspomagania,
 • przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania,
 • przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej,
 • udział w podsumowaniu podjętych działań – współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć