Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • opublikowane zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, mają one charakter promocyjny, nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
 • strona zawiera linki do dokumentów PDF, które mogą powodować trudności w nawigacji,
 • nie wszystkie strony zewnętrzne, do których prowadzą linki w serwisie, otwierają się w tym samym oknie przeglądarki.

Wyłączenia:

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia dostępności:

 • wyróżnienie odnośników,
 • mapa strony – w dolnym prawym rogu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Juskowiak, adres poczty elektronicznej: barbara.juskowiak@sp3.mikolow.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 782 977 951. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków,  ul. ks. bpa W. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów

Szkoła zlokalizowana jest w centrum miasta. Budynek jest usytuowany na rogu skrzyżowania ulic Konstytucji 3 Maja oraz ks. bp. Wł. Bandurskiego.

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od strony ulicy ks. bp. Wł. Bandurskiego oraz wejście przez boisko szkolne od strony ulicy Konstytucji 3 Maja. Oba wejścia znajdują się na poziomie 0, są dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 2. Przed budynkiem,  na ul. ks. bp. Wł. Bandurskiego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wjazdu od strony ul. Konstytucji 3 Maja.
 3. Sekretariat szkoły umieszczony jest na parterze szkoły po lewej stronie, wchodząc wejściem głównym.
 4. Placówka  jest przystosowana dla osób na wózkach. W budynku znajduje się winda, dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w szkole. Nie ma przejść zabezpieczonych bramkami.
 5. Na każdym piętrze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. W budynku są oznaczenia  kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 7. Do budynku można wejść na parter szkoły z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W placówce nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W sekretariacie  szkoły  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) w godzinach pracy nauczyciela do tego uprawnionego.

 

Aplikacje mobilne

Brak

raport_dostepnosc__podmiotu_publicznego_2021.pdf

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć