Nawigacja

Statut Szkoły Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów Regulamin stroju uczniowskiego Karta rowerowa, legitymacja szkolna, duplikat świadectwa szkolnego Procedura ubiegania się o kartę rowerową

Statut, regulaminy

Statut Szkoły

 

STATUT
Szkoły Podstawowej nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Polskich Olimpijczyków

w Mikołowie

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

 

 

ROZDZIAŁ I..........................................................................................................................3

Przepisy ogólne

                                        

ROZDZIAŁ II.........................................................................................................................4

Cele i zadania szkoły

 

ROZDZIAŁ III ......................................................................................................................8

Oddziały integracyjne

 

ROZDZIAŁ IV .....................................................................................................................12

Szkolny system oceniania

                                        

ROZDZIAŁ V.......................................................................................................................31

Organa szkoły i ich kompetencje

                                        

ROZDZIAŁ VI......................................................................................................................36

Organizacja pracy szkoły                                                                                                              

 

ROZDZIAŁ VII ...................................................................................................................41

Zakres zadań nauczycieli

                                        

ROZDZIAŁ VIII..................................................................................................................47

Uczniowie - prawa i obowiązki

                                                                                                                                                   

ROZDZIAŁ IX ....................................................................................................................53

Informowanie rodziców i uczniów

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 
 
PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1.

 

Publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian, nosi nazwę:

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Polskich Olimpijczyków

w Mikołowie

ul. ks. bpa  Bandurskiego 1

 

 

 1. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Mikołów.
 2. Szkoła jest szkołą integracyjną – funkcjonują w niej oddziały integracyjne.
 3. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu, także na pieczęciach i stemplach.
 4.  W szkole używa się pieczęci następujących organów:

1) imienna pieczęć dyrektora i wicedyrektorów szkoły;

     2) pieczęć rady rodziców.

 

§ 2.

 

 1. Szkoła używa pieczęci i tablicy urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła posiada własne logo, hymn, ceremoniał i sztandar.
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
 
ROZDZIAŁ II

 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 1.

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki szkoły dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb danego środowiska. W szczególności zapewnia podopiecznym:
  1. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
  2. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą
   w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi
   i siebie;
  3. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
  4. stworzenie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego ich wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym);
  5. rozwijanie społecznie pożądanych postaw i zachowań, właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych, wrażliwości na cierpienie i krzywdę;
  6. wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej dziecka
   w aspekcie kultury europejskiej;
  7. rozwijanie poszanowania środowiska naturalnego;
  8. opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia;
  9. pomoc psychologa, pedagoga i logopedy;
  10. wszechstronne wsparcie rodziców w wychowaniu ich dziecka.

 

§ 2.

 

 1. Wypełnianie celów i zadań szkoły następuje poprzez realizację:
  1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia edukacyjne
   z zakresu kształcenia ogólnego;
  2. dodatkowych zajęć edukacyjnych, to jest: religii, etyki, wychowania do życia
   w rodzinie, zajęć umożliwiającym uczniom pielęgnowanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka
   oraz własnej historii i kultury;
  3. zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
  4. zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  5. zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

 

§ 3.

 

 1. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo ucznia od momentu jego przyjścia do szkoły
  do momentu jego wyjścia ze szkoły.

 

 1. Z powodu nieobecności nauczyciela uczniów oddziałów V-VI można zwolnić
  z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych. Wychowawcy na początku roku szkolnego pobierają od rodziców pisemną zgodę na takie zwolnienia.

 

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
 1. monitoring zainstalowany w szkole i jej otoczeniu;
 2. zachowanie procedur w sytuacjach kryzysowych;
 3. dyżury nauczycieli w budynku oraz na boisku szkolnym wg grafiku wywieszonego
  w pokoju nauczycielskim (zgodnie z regulaminem);
 4. zapewnienie uczniom opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;
 5. dozór pracowników portierni (zgodnie z ich przydziałem czynności);
 6. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z oddziałów I - III,
  w szczególnych przypadkach dzieciom z  oddziałów IV- VI;
 7. przestrzenne oddzielenie (w miarę możliwości) grupy oddziałów edukacji wczesnoszkolnej od pozostałych klas na terenie szkoły;
 8. przydzielenie odpowiedniej ilości opiekunów w trakcie wyjść i wycieczek (w tym „zielonych szkół”) organizowanych przez szkołę (wg rozporządzenia MEN);
 9. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  oraz ratowania zdrowia i życia;
 10. omawianie zasad bezpieczeństwa i promocji zdrowego stylu życia na godzinach wychowawczych;
 11. systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne,       umożliwienie zdobycia karty rowerowej;
 12. przestrzeganie zasad higieny pracy umysłowej i fizycznej;
 13. zapoznanie z przepisami ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji z budynku
  na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa;
 14. zapewnienie warunków do spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku dziennie
  w stołówce szkolnej;
 15. utrzymywanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności
  i stałej czystości;
 16. prawidłowe funkcjonowanie gabinetu pielęgniarki szkolnej.

 

 1. Szkoła instaluje i aktualizuje oprogramowanie komputerowe zabezpieczające
  przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów.

 

§ 4.

 

 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc szkoła udziela wsparcia poprzez:
 1. pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i korekcyjną prowadzoną
  przez specjalistów oraz instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo – zgodnie
  z rozporządzeniem MEN;
 2. terapię pedagogiczną, grupową dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce;
 3. kierowanie dzieci o szczególnych potrzebach do świetlicy terapeutycznej;
 4. zapewnienie dożywiania w formie drugiego śniadania i obiadów;
 5. organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej (stypendia socjalne, zapomogi losowe);
 6. stwarzanie możliwości wypoczynku w okresie letnim i zimowym.

§ 5.

 

 1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc w formie:
 1. kierowania uczniów z deficytami rozwojowymi na badania;
 2. wydawania zaleceń o odroczeniu lub przyśpieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu             indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, nauczaniu trybem szkoły specjalnej;
 3. organizowania oddziałów integracyjnych (zgodnie z regulaminem tworzenia);
 4. indywidualizacji procesu nauczania;
 5. zajęć terapeutycznych;
 6. wykorzystania dostępnego sprzętu do rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi.

 

 1. Uczeń zdolny może realizować indywidualny tok lub program nauczania. Ustala się   następującą organizację  indywidualnego toku lub programu nauki:
 1. uczeń może realizować indywidualny tok lub program nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły;
 2. z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki mogą wystąpić:

      - rodzice,

      - wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne;

 1. dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku o indywidualny tok lub program nauki zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej;
 2. indywidualny tok nauki wymaga także pozytywnej opinii organu prowadzącego szkołę;
 3. zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny;
 4. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne opracowuje indywidualny program nauki tegoż ucznia;
 5. klasyfikacja ucznia następuje po każdym semestrze nauki na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego; w skład komisji wchodzi dwóch nauczycieli danego przedmiotu
  i dyrektor szkoły;
 6. po każdym roku nauki nauczyciel prowadzący jest zobowiązany napisać sprawozdania do dyrektora szkoły z przebiegu indywidualnego toku nauki.

 

 1. Uczeń zdolny może korzystać z pomocy nauczyciela w przygotowaniach do konkursów
  i olimpiad.

 

 1. Uczniowie szczególnie uzdolnieni (w oddziałach I-II i uczniowie realizujący ITN) mogą być promowani - na wniosek nauczyciela i w porozumieniu z rodzicami  -  do oddziału programowo wyższego w trakcie roku szkolnego.

 

§ 6.

 

 1. Program wychowawczy i program profilaktyki szkoły uchwala i zatwierdza rada rodziców po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 

 1. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie zakłada integrację uczniów, rodziców, nauczycieli
  i środowiska lokalnego poprzez akceptację, tolerancję, wzajemny szacunek, twórcze współdziałanie oraz tradycje regionalne i narodowe w celu wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

 1. W szkole realizowany jest program wychowawczy i program profilaktyki, którego celami są:
 1. tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole;
 2. ograniczenie zachowań agresywnych;
 3. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym w trudnych sytuacjach;
 4. rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (słuchania, wyrażania krytyki, mówienia
  o uczuciach);
 5. wskazywanie pożądanych wzorców zachowań;
 6. wskazywanie na szkodliwość używek oraz uzależnień;
 7. promocja zdrowego stylu życia;
 8. wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka;
 9. przygotowanie dzieci do podejmowania ról społecznych.

 

 1. Ustęp uchylono.

 

 1. W szkolnym programie wychowawczym uwzględniono zasady wykorzystania zapisów
  z monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

 

§ 7.

 

 1. W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” zrzeszający uczniów, rodziców
  i nauczycieli.

 

 1. Celem działania Klubu jest organizacja życia sportowego uczniów naszej szkoły oraz jej promocja.

 

 1. Szczegółowe zasady działania Klubu określa Statut Klubu.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III
 
ODDZIAŁY INTEGRACYJNE

 

§ 1.

 

 1. Cele oddziałów integracyjnych:
 1. tworzenie warunków rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zdrowych, według ich rzeczywistych możliwości;
 2. umożliwienie uczniom niepełnosprawnym rozwoju społecznego oraz zdobycia wiedzy i umiejętności wspólnie z rówieśnikami;
 3. kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności, inności
  wśród rówieśników i dorosłych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
 4. integrowanie zespołu klasowego i tworzenie prawidłowych relacji społecznych między uczniami;
 5. uczenie się we współdziałaniu, wspieranie się wzajemne uczniów;
 6. uczenie się samodzielności i odpowiedzialności za innych.

 

§ 2.

 

 1. Zasady rekrutacji - nabór do oddziałów integracyjnych oparty jest na pełnej dobrowolności i akceptacji idei integracji przez rodziców dzieci zdrowych
  i niepełnosprawnych.
 1. Kryteria doboru uczniów pełnosprawnych:
 1. zameldowanie w rejonie szkoły (pierwszeństwo);
 2. prawidłowy rozwój emocjonalno-społeczny dziecka, którego rodzice są świadomi założeń klas integracyjnych;
 3. bardzo dobry wynik dziecka w zakresie przygotowania do szkoły (czytanie, liczenie, myślenie, mówienie);
 4. dzieci są wyłonione na podstawie ankiet wypełnionych przez rodziców;

2)Kwalifikowanie uczniów niepełnosprawnych:

 1. zameldowanie w rejonie szkoły (pierwszeństwo);
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię specjalistyczną z uwagi na:

- niepełnosprawność intelektualną,

- niepełnosprawność ruchową,

- niedowidzenie, niedosłuch (w stopniu umożliwiającym komunikowanie),

-  wyżej wymienioną sprzężoną niepełnosprawność.

 1. do oddziału integracyjnego ze względu na brak możliwości zapewnienia najlepszych warunków rozwoju i pomocy specjalistycznej nie kwalifikujemy:

- dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,

- dzieci chorych psychicznie,

- dzieci autystycznych,

- dzieci niewidomych i głuchych.

 1. dziecko niepełnosprawne, którego rodzice chcą zapisać do klasy integracyjnej powinno być wszechstronnie zdiagnozowane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną; diagnoza ta powinna odnosić się
  do następujących sfer funkcjonowania dziecka: psychomotorycznej, percepcyjnej, procesów poznawczych, mowy, emocji, zachowań społecznych oraz wskazywać potencjał rozwojowy dziecka i jego mocne strony, a także zawierać wskazówki, co do korzystnych dla jego rozwoju form wspierania;
 2. w przypadku stosowania wcześniej względem dziecka oddziaływań korekcyjno - terapeutycznych (np. w OWI) lub leczniczych (w specjalistycznych poradniach) rodzice powinni dostarczyć opinie specjalistów zajmujących się nim;
 1. Tryb tworzenia oddziału integracyjnego:
 1. rodzice dziecka niepełnosprawnego zwracają się do poradni psychologiczno – pedagogicznej z prośbą o jego zdiagnozowanie i wydanie orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym, informują dyrektora szkoły o tym fakcie,
 2. po otrzymaniu orzeczenia rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka
  do oddziału integracyjnego,
 3. decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do oddziału integracyjnego podejmuje szkolna komisja kwalifikacyjna w składzie:
  • dyrektor szkoły/wicedyrektor ds. integracji,
  • pedagog szkolny/psycholog szkolny,
  • 2 pedagogów specjalnych,
 4. komisja kwalifikacyjna zbiera się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły,
 5. komisja po zapoznaniu się z zebraną dokumentacją dokonuje kwalifikacji,
  a o podjętej decyzji informuje rodziców dziecka,
 6. uczniom z niepełnosprawnością zapewnia się bezpłatny transport i opiekę
  w czasie przewozu do i ze szkoły (jest to obowiązkiem gminy).

 

§ 3.

 

 1. Organizacja pracy w oddziale integracyjnym:
 1. oddział integracyjny powinien liczyć do 20 uczniów, w tym do pięciu uczniów niepełnosprawnych. Możliwe jest stworzenie oddziału integracyjnego nawet
  dla jednego ucznia niepełnosprawnego za zgodą organu prowadzącego;
 2. w oddziale integracyjnym pracuje 2 nauczycieli: jeden z wykształceniem ogólnym
  i jeden pedagog posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia specjalnego dzieci niepełnosprawnych;
 3. za edukację uczniów oddziału integracyjnego są odpowiedzialni obaj nauczyciele

      w równym stopniu;

 1. oddziały integracyjne realizują podstawę programową szkoły ogólnodostępnej, dostosowaną do psychofizycznych możliwości dzieci niepełnosprawnych;
 2. rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez znajomość zadań i zamierzeń działań dydaktyczno – wychowawczych w danym oddziale i szkole; rodzice uczniów oddziału integracyjnego zobowiązani są do ścisłej współpracy z nauczycielami w zakresie postępów w nauce, diagnozy
  i terapii dziecka;
 3. dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu;
 4. dla ucznia z orzeczeniem organizuje się zajęcia specjalistyczne zalecone
  przez poradnię specjalistyczną np. zajęcia rewalidacyjne, terapii pedagogicznej, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne i inne.

 

 1. Pedagog specjalny – zakres obowiązków:
 1. współorganizuje kształcenie integracyjne;
 2. pracuje w wymiarze 18 godzin dydaktycznych tygodniowo, na które składają się godziny wspomagania na lekcjach oraz zajęcia z zakresu pomocy specjalnej w ilości przydzielonej przez dyrektora dla każdego nauczyciela indywidualnie;
 3. wraz z powołanym zespołem opracowuje Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne;
 4. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania określoną w przepisach, a ponadto teczki prac dzieci, z którymi odbywa zajęcia indywidualne;
 5. w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu dobiera metody, formy pracy i środki dydaktyczne, dostosowuje je do potrzeb i możliwości percepcyjnych uczniów
  w zależności od rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności;
 6. wspólnie z nauczycielem przedmiotu ocenia pracę uczniów niepełnosprawnych
  na lekcji; kontroluje pracę domową, zadaje pracę domową, sprawdza zeszyty, wpisuje stopnie do zeszytu i do dziennika, wpisuje informacje do dzienniczków, zeszytu kontaktu z rodzicami; wykonywanie powyższych i innych czynności zależy od ustaleń między pedagogiem specjalnym i nauczycielami przedmiotów;
 7. bierze udział w ustaleniu ocen śródrocznych i rocznych z przedmiotów i zachowania dla uczniów niepełnosprawnych; współtworzy oceny opisowe dla dzieci niepełnosprawnych w pierwszym etapie edukacyjnym;
 8. pracuje na rzecz coraz pełniejszego wprowadzania dzieci niepełnosprawnych w życie szkoły np. umożliwia zaprezentowanie ich umiejętności i uczestniczenie
  we wspólnych zabawach, apelach, warsztatach i innych imprezach szkolnych;
 9. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów niepełnosprawnych, udziela nauczycielom
  i rodzicom wyjaśnień z zakresu pedagogiki specjalnej.

 

3. Zasady oceniania:

 1. przedmioty:
 1. uczniowie z orzeczeniem oceniani są zgodnie z zasadami wewnątzszkolnego oceniania,
 2. oceny dokonuje nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z pedagogiem specjalnym,
 3. śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii pedagoga specjalnego współorganizującego kształcenie integracyjne,
 4. podpunkt uchylono,
 5. dla uczniów niepełnosprawnych można wydłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o co najmniej 1 rok - nie jest to tożsame z powtarzaniem klasy; decyzję o wydłużeniu etapu kształcenia podejmuje się uchwałą rady pedagogicznej.
 1. zachowanie – przy ustalaniu oceny kwalifikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. Sprawdzian kompetencji w klasie szóstej odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MEN
  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych jak również zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu.

 

 1. Inne postanowienia

Wszystkie sprawy nieujęte w § 1 - 3 regulują decyzje dyrektora szkoły.

 
 
ROZDZIAŁ IV
 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

 

 Wewnątrzszkolny system oceniania został opracowany na podstawie ustawy o systemie oświaty aktualnego rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

§ 1.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu
  przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
  i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania dla zajęć dodatkowych.

 

 1.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnętrznego, które ma na celu :
 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
  oraz o postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji
  o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i  zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających
  z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 

 

             4a.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców:

 1. nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych,
  w rozmowie bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej ucznia (po jej sprawdzeniu i ocenieniu); uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
 2. odwołać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania
  przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania,
 3. przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,
 4. wskazać uczniowi, jak powinien się dalej uczyć;
 5. nauczyciel uzasadnia również ustalone oceny ucznia w rozmowie bezpośredniej
  z jego rodzicami lub na pisemny wniosek rodziców, jeśli wyrażą taką wolę:
  1. na pisemny wniosek rodziców ucznia nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę pisemnie w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku przez rodziców ucznia w sekretariacie szkoły,
 6. udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia uczniom:
  1. sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia przekazuje się uczniowi
   do wglądu, w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu szczegółowe omówienie sprawdzonych i ocenionych prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz udzieleniem wskazówek, w jaki sposób poprawić swoją pracę
   i w jaki sposób należy cię dalej uczyć, aby pokonać trudności,
  2. sprawdzone i ocenione prace pisemne, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od ich napisania
   przez ucznia,
  3. uczniowi udostępniana jest tylko jego praca,
  4. dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim uczniom w danym oddziale – obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem,
  5. po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie zajęć edukacyjnych;
 7. sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom
  przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:
  1. w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym,
  2. w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny
   dla rodziców ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców
   z nauczycielem,
  3. rodzic po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną
    i ocenioną pisemną pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi;
   na prośbę rodzica, nauczyciel omawia sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia;

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub określonych ćwiczeń fizycznych, zajęć komputerowych (informatyki) na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określonej opinii. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego/zajęć komputerowych (informatyki) może nie uczęszczać na te zajęcia, jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja w planie dnia, pod warunkiem dostarczenia pisemnego oświadczenia rodziców, że w tym czasie zapewnią dziecku opiekę. Takiemu uczniowi nauczyciele nie wpisują nieobecności do dziennika:
 1.    Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych (informatyki) uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

 1. Decyzję o uczęszczaniu dziecka na religię/etykę podejmuje rodzic. Składa podczas przyjmowania dziecka do szkoły pisemną deklarację w sekretariacie szkoły. Wszelkie zmiany decyzji muszą być przedstawione w formie pisemnej. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy, jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą. Życzenie to wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane
  w kolejnym roku szkolnym, może natomiast być zmienione.

 

 1. Wyznawcy innych religii uczęszczający na katechezę poza szkołą, mogą dostarczyć zaświadczenie z oceną (śródroczną lub roczną), która zostanie wliczona
  do średniej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Dzieciom nieuczęszczającym na lekcje religii, szkoła zapewnia opiekę, zgodnie
  z harmonogramem zajęć. Uczniowie nieuczęszczający na zajęcia religii są zwolnieni
  z zajęć, jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja w planie dnia, pod warunkiem dostarczenia pisemnego oświadczenia rodziców, że w tym czasie zapewnią dziecku opiekę. Takiemu uczniowi nauczyciele nie wpisują nieobecności do dziennika.

 

§ 2.

 

 1. W oddziałach I-III informacje o postępach uczniów przekazuje się rodzicom na bieżąco
  w wybranych przez nauczycieli formach.

 

 1. W trakcie roku szkolnego osiągnięcia uczniów odnotowywane są w dziennikach lekcyjnych poprzez zastosowanie odpowiedniej punktacji:

 

6 punktów

- uczeń doskonale posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania;

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

- proponuje rozwiązania nietypowe,

 

 

5 punktów

- uczeń biegle opanował wiadomości na określonym poziomie nauczania i potrafi samodzielnie i bezbłędnie zastosować je w rozwiązywaniu zadań oraz problemów teoretycznych i praktycznych;

- robi duże postępy.

4 punkty

- uczeń dobrze opanował wiadomości, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

- popełnia drobne błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić;

- robi postępy.

3 punkty

- uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności;

- samodzielnie wykonuje tylko zadania o niskim stopniu trudności;

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu  trudności;

- popełnia błędy, które przy pomocy nauczyciela potrafi poprawić;

- robi niewielkie postępy.

2 punkty

- uczeń w minimalnym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności;

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania o niskim stopniu trudności;

- popełnia liczne błędy, robi minimalne postępy.

1 punkt

- uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności;

- nie potrafi samodzielnie ani z pomocą nauczyciela rozwiązać (wykonać) zadań
o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;

- nie robi postępów.

 

W przypadku prac pisemnych (testy, sprawdziany kontrolne, itp. stosuje się następującą punktację:

5 punktów – 100%-91% poprawności pracy

4 punkty   -   90%-71% poprawności pracy

3 punkty   -   70%-51% poprawności pracy

2 punkty   -   50%-31% poprawności pracy

1 punkt     -   30%-  0% poprawności pracy

 

 1. Ustęp uchylono.

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w oddziałach I-III polega na rozpoznawaniu
  przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości
  i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej.

 

 1. Podstawą do ustalenia opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (na które uczeń uczęszcza) są:
 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia uzyskane na koniec roku szkolnego;
 2. obserwacja dziecka na zajęciach edukacyjnych dotycząca jego zaangażowania, przygotowania i włożonego w nie wysiłku;
 3. analiza wytworów ucznia (kart pracy, testów, kartkówek, zeszytów, prac plastyczno-technicznych, zadania domowego);

 

 1. Przy ustalaniu oceny  zachowania uwzględnia się następujące czynniki:
  1. systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne;
  2. sumienne odrabianie zadań domowych;
  3. wypełnianie funkcji dyżurnego, dbanie o wygląd sali lekcyjnej;
  4. utrzymywanie ładu i porządku na swoim miejscu pracy i szanowanie sprzętu szkolnego;
  5. aktywne uczestniczenie w zajęciach szkolnych;
  6. taktowne i kulturalne zachowanie się w czasie zajęć, przerw, poza szkołą (w tym wycieczki, teatr, środki lokomocji);
  7. bycie aktywnym, pilnym, starannym, obowiązkowym;
  8. chętne branie udziału we wspólnych zabawach, grach, imprezach klasowych;
  9. kulturalne zwracanie się do kolegów, pracowników szkoły, stosowanie zwrotów grzecznościowych;
  10. dbanie o swój wygląd zewnętrzny, czystość, higienę osobistą;
  11. przyznawanie się do błędów, umiejętność przeproszenia nauczyciela, kolegi;
  12. prawdomówność i uczciwość;
  13. nieprzywłaszczanie sobie cudzej własności;
  14. prawidłowe reagowanie na krzywdę i przejawy zła, nieskarżenie z byle powodu;
  15. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 

 1. Na koniec każdego miesiąca wychowawca dokonuje oceny punktowej w dzienniku według kryteriów:
  1. kultura osobista;
  2. słuchanie, wypełnianie poleceń;
  3. relacje z rówieśnikami;
  4. punktualność;
  5. zadania domowe;
  6. przygotowanie do zajęć;
  7. noszenie zmiennego obuwia.

 

 1. W zależności od potrzeb wychowawcy stosują indywidualne formy oceny zachowania.

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne
  w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się
  lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 

 1. Uczeń oddziałów I-III otrzymuje promocję do oddziału programowo wyższego, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 

 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
  w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia oddziałów I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału – po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia – po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

 

 1. Ustęp uchylono.

 

 1. Wyróżnienia w oddziałach I – III:
 1. po klasie I i II każdy uczeń otrzymuje dyplom ukończenia edukacji na tym poziomie;
 2. punkt uchylono;
 3. uczeń w kl. III otrzymuje wyróżnienie na koniec roku szkolnego jeżeli osiągnął wysokie wyniki  w nauce, to jest:
 1. uzyskał 5 pkt. z każdej edukacji obowiązkowej i religii,
 2. jego zachowanie jest na wysokim poziomie (5 pkt.).

 

§ 3.

 

 1.  W oddziałach  IV-VI oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne ustala się w stopniach wg następującej skali:

celujący                         6

bardzo dobry                 5

dobry                             4

dostateczny                   3

dopuszczający               2

niedostateczny              1

 

 1. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących znaku „+” lub „ -”. „Plus” otrzymuje uczeń, którego wypowiedź zawiera elementy kryteriów oceny wyższej, zaś „minus”
  w przypadku pewnych mankamentów wypowiedzi w stosunku do wymagań na określoną ocenę.

 

 1. W szkole przyjmuje się następujące ogólne kryteria poszczególnych stopni szkolnych, obowiązujące podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej:

 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 1. rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
 2. korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych   

dziedzin wiedzy, wykorzystuje wiele sposobów pracy,

 1. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę
  w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,
 2. podpunkt uchylono;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
 2. potrafi efektywnie zaplanować prace w zespole, współpracuje w grupie jako lider,

podejmuje decyzje, interpretuje wyniki, odnajduje i porządkuje informacje, stosuje umiejętności w różnych sytuacjach,

 1. samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych
  i  nietypowych,

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej,
 2. potrafi współpracować w grupie, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się,
 3. rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień;

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej,
 2. współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie
  je uporządkować, podjąć decyzję, jaką przyjąć postawę,
 3. rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej,
 2. rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy,
 3. rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela;

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
 2. nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

 

 1. Szczegółowe kryteria oceniania z danych przedmiotów zawarte są w przedmiotowym systemie oceniania.

 

 1. Oceny dzielą się na:
  1. bieżące – służą monitorowaniu pracy i osiąganych efektów, wskazują kierunki dalszej pracy;
  2. klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia
   za dany okres (rok szkolny).

 

 1. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z danych zajęć edukacyjnych ustalana jest
  na podstawie ocen bieżących. Aby ustalić ocenę klasyfikacyjną, uczeń musi mieć
  co najmniej pięć ocen bieżących. Ocena klasyfikacyjna nie jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen bieżących.

 

 1. Przy ustaleniu oceny końcowej z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i zajęć technicznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek ucznia wkładany
  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. W przypadku oceny z wychowania fizycznego należy uwzględnić systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

 

 1. W związku z przejściem z oceny opisowej na cząstkową w klasach czwartych wprowadza się dla uczniów tych klas okres ochronny (2 tygodnie). Nie wpisuje się w tym czasie ocen niedostatecznych.

 

 1. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie
  ze sprawowania bez informacji, na zajęcia z jakiej religii uczeń uczęszczał. Wystawiana jest wg skali ocen przyjętej w szkole. Ocena z religii nie ma wpływu na promocję ucznia
  do następnej klasy.

 

 1. Nie wprowadza się oceny opisowej z religii w oddziałach I-III szkoły podstawowej;
  nie włącza się jej również do oceny opisowej edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

 

§ 4.

 

 1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych, testy, kartkówki, prace domowe, zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji, sprawdziany, wypowiedzi ustne, prace w zespole, testy sprawnościowe, prace plastyczne i techniczne, działalność muzyczna.

 

 1. Sprawdzian jest to pisemna wypowiedź ucznia zaplanowana na całą lekcję (lub dwie lekcje) i obejmująca treść całego działu lub dużej części działu. Nauczyciel powinien podać termin sprawdzianu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz określić dokładnie zakres materiału przewidzianego do kontroli. Termin sprawdzenia prac
  i podania oceny nie powinien przekroczyć dwóch tygodni. Przy planowaniu terminów sprawdzianów należy przestrzegać zasady, by uczniowie mieli najwyżej trzy sprawdziany w tygodniu, przy czym nie więcej niż jeden dziennie.

 

 1.  Kartkówka jest to forma bieżącej kontroli wiadomości i nie trwająca dłużej niż 1/3 czasu zajęcia edukacyjnego. Nauczyciel może stosować ją w dowolny sposób bez uprzedzania
  o niej uczniów. Termin sprawdzenia kartkówek i podania ocen nie powinien przekroczyć tygodnia. Ilość kartkówek w danym dniu nie powinna przekraczać dwóch.

 

 1. Oceniając wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne, wypowiedzi artystyczne oraz pracę
  w grupie, nauczyciele posługują się ustalonymi kryteriami.

 

 1. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zgodnie
  z zasadami Wewnątrzszkolnego systemu oceniania danego przedmiotu.

 

 1. Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą
  i podczas konsultacji z nauczycielami przedmiotu. Mogą również zapoznać się z ocenami ucznia korzystając z dziennika elektronicznego LIBRUS.

 

§ 5.

 

 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
  1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;
  2. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;
  3. wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na zachowanie ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania
   lub opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
  4. wywiązywanie się z obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły.

 

 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych
  oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły:
 1. punkt uchylony;
 2. punkt uchylony;
 3. ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału, uwzględniając:
 1. samoocenę ucznia;
 2. ocenę zespołu klasowego;
 3. opinie innych nauczycieli.

 

 1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

 1. W oddziałach I-III ocena zachowania jest oceną opisową.

 

 1. W oddziałach IV-VI oceny zachowania śródroczne i roczne ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

 

 1.  Zasady oceniania zachowania:

 

1) ocena wzorowa

 

a) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych:

 • regularnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
 • chętnie bierze udział w zajęciach,
 • nigdy nie spóźnia się bez usprawiedliwienia, nie wagaruje,
 • zawsze wykonuje polecenia nauczyciela,
 • jest wzorowo przygotowany do lekcji,
 • do tygodnia usprawiedliwia nieobecności w szkole,
 • zna prawa i obowiązki ucznia i ich przestrzega,
 • zna hymn szkoły i zachowuje odpowiednią postawę podczas jego prezentacji,
 • zawsze nosi odświętny strój szkolny podczas uroczystości szkolnych,
  w których bierze czynny udział,
 • nosi obuwie zmienne,
 • nosi strój szkolny (przez strój szkolny rozumie się czyste, schludne ubranie), zakazuje się noszenia emblematów klubów sportowych,
 • jego wygląd  zewnętrzny jest zgodny z wizerunkiem ucznia (nie stosuje np. farb do włosów, lakierów do paznokci itp.),
 • zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i regulaminów korzystania
  z pomieszczeń szkolnych,
 •  w czasie lekcji i przerw nie korzysta z telefonów komórkowych;

b) kultura osobista:

 • w każdej sytuacji stanowi wzór do naśladowania,
 •  zawsze z szacunkiem odnosi się do osób dorosłych i kolegów,
 • jest życzliwy, koleżeński,
 • chętnie z własnej inicjatywy pomaga innym,
 • zawsze jest tolerancyjny wobec osób starszych i niepełnosprawnych, chętnie  z własnej inicjatywy służy im pomocą,
 • nigdy nie stosuje agresji w jakiejkolwiek postaci,
 • nigdy nie używa wulgaryzmów, zwraca innym uwagę na niestosowne słownictwo,
 • wysławia się kulturalnie, dając innym przykład,
 • kulturalnie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych (akademie, apele itp.), dając innym dobry przykład,
 • dba o zdrowie swoje i kolegów, nie naraża ich na niebezpieczeństwo,
 • nigdy nie sięga po używki i przeciwstawia się ich stosowaniu,
 • szczególnie dba o higienę osobistą;

  c) aktywność społeczna:

 • często przejawia własną inicjatywę,
 • często jest pomysłodawcą ciekawych działań w klasie i szkole,
 • reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych,
 • aktywnie działa w samorządzie szkolnym lub klasowym;

 

2) ocena bardzo dobra

 

     a) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych:

 • regularnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
 • nie zdarzają mu się spóźnienia bez usprawiedliwienia, nie wagaruje,
 • do tygodnia usprawiedliwia nieobecności w szkole’
 • zawsze wykonuje polecenia nauczyciela,
 • jest przygotowany do lekcji,
 • nosi potrzebne przybory szkolne, strój gimnastyczny, obuwie zmienne,
 • zna prawa i obowiązki ucznia i ich przestrzega;
 • zna hymn szkoły i zachowuje odpowiednią postawę podczas jego prezentacji,
 • przestrzega noszenia odświętnego stroju w czasie uroczystości szkolnych,
 •  nosi obuwie zmienne,
 •  nosi strój szkolny,
 •  jego wygląd zewnętrzny jest zgodny z wizerunkiem ucznia (nie stosuje np. farb do włosów, lakierów do paznokci itp.),
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i regulaminów korzystania
  z pomieszczeń szkolnych, jest dla innych przykładem,
 • w czasie lekcji i przerw nie korzysta z telefonów komórkowych;

     b) kultura osobista:

 • kulturalnie zachowuje się w każdej sytuacji w szkole i poza nią,
 •  reaguje na niewłaściwe zachowanie innych,
 • jest zawsze koleżeński i życzliwy,
 • z własnej inicjatywy pomaga kolegom,
 • zawsze z szacunkiem odnosi się do osób dorosłych i rówieśników,
 • jest tolerancyjny wobec słabości innych osób i w odpowiedni sposób reaguje na objawy nietolerancji, poniżania czy krzywdzenia innych osób;
 • często używa zwrotów grzecznościowych,
 • nie stosuje i we właściwy sposób przeciwstawia się agresji psychicznej
  i fizycznej,
 • nigdy nie używa wulgaryzmów, w kulturalny sposób się wysławia,
 • kulturalnie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych (akademie, apele itp.), dając innym dobry przykład,
 • nigdy nie stwarza sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu własnemu
  i innych,
 •  nie sięga po używki i przestrzega innych o niewłaściwości takiego postępowania,
 • jest staranny w dbaniu o higienę osobistą,

      c) aktywność społeczna

 • wykazuje inicjatywę w różnych sferach działania,
 • wykazuje chęci i w miarę możliwości uczestniczy w konkursach
  i imprezach pozaszkolnych;

 

3) ocena dobra

 

      a) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych:

 • regularnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
 • mogą mu się zdarzyć nieliczne spóźnienia (od 1do 4), nie wagaruje,
 • do tygodnia usprawiedliwia nieobecności w szkole;
 • wykonuje polecenia nauczyciela, ale sam nie wykazuje własnej inicjatywy,
 • jest przygotowany do lekcji, nosi potrzebne przybory szkolne, strój gimnastyczny, obuwie zmienne,
 • zna prawa i obowiązki ucznia i ich przestrzega,
 • zna hymn szkoły i zachowuje odpowiednią postawę podczas jego wykonywania,
 • przestrzega noszenia odświętnego stroju w czasie uroczystości szkolnych
  i reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i regulaminów korzystania
  z pomieszczeń szkolnych,
 • nie używa telefonów komórkowych w czasie lekcji i przerw;

       b) kultura osobista:

 • kulturalnie zachowuje się w każdej sytuacji w szkole i poza nią,
 •  z szacunkiem odnosi się do osób dorosłych i kolegów,
 • jest tolerancyjny wobec słabości i niepełnosprawności innych osób;
 • jest koleżeński, życzliwy, chętny do pomocy,
 • nie stosuje agresji psychicznej, fizycznej i słownej wobec innych osób,
 • używa zwrotów grzecznościowych,
 • nie używa wulgaryzmów i stara się wysławiać kulturalnie;
 • kulturalnie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych (apele, akademie itp.),
 • nie naraża kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
  na niebezpieczeństwo,
 • nie sięga po używki,
 •  dba o higienę osobistą;

 

 1. ocena poprawna

 

      a) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych:

 • regularnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
 • mogą mu się zdarzyć spóźnienia (maks. 10 w semestrze), nie wagaruje,
 • wykonuje polecenia nauczyciela, ale nie wykazuje własnej inicjatywy,
 • prawie zawsze nosi potrzebne przybory szkolne, strój gimnastyczny, obuwie zmienne,
 • usprawiedliwia nieobecności w szkole,
 •  zna prawa i obowiązki ucznia i stara się ich przestrzegać,
 • zna hymn szkolny i zazwyczaj zachowuje odpowiednią postawę podczas jego wykonywania,
 • nie zawsze przestrzega noszenia odświętnego stroju szkolnego w czasie uroczystości szkolnych,
 • nosi czyste, estetyczne, schludne, odpowiednie do miejsca ubranie;
 • nosi strój szkolny i obuwie zmienne,
 • stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i regulaminów korzystania
   z pomieszczeń szkolnych;

b) kultura osobista:

 • nie zawsze poprawnie zachowuje się w szkole i poza nią,
 • poprawnie odnosi się do osób dorosłych i kolegów,
 • zazwyczaj jest tolerancyjny wobec słabości i niepełnosprawności innych osób;
 • bywa niegrzeczny, ale po upomnieniu nauczyciela zmienia swoje zachowanie,
 • przyznaje się do winy,
 • stara się być koleżeński,
 • stara się używać zwrotów grzecznościowych,
 • zazwyczaj nie stosuje agresji psychicznej, fizycznej i słownej wobec innych osób,
 • nagminnie nie używa wulgaryzmów i stara się wysławiać kulturalnie;
 • poprawnie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych (apele, akademie i in.),
 • nie naraża kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
  na niebezpieczeństwo,
 •  nie sięga po używki,
 • dba o higienę osobistą;

 

 1. ocena nieodpowiednia:

 

      a) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych:

 • często opuszcza zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
 • wagaruje, nie przynosi usprawiedliwień,
 • rzadko wypełnia obowiązki szkolne, wymaga ciągłej kontroli
  i przypominania,
 • nie chce korzystać z oferowanej mu pomocy dydaktycznej,
 • często nie odrabia zadań domowych
 • nie nosi potrzebnych przyborów szkolnych,
 • nie zna praw i obowiązków ucznia,
 • nie zna hymnu szkoły,
 • często nie przestrzega noszenia stroju szkolnego i odświętnego stroju szkolnego podczas uroczystości szkolnych,
 • zapomina o obuwiu zmiennym,
 • często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa korzystania z pomieszczeń szkolnych,

 

 

      b) kultura osobista:

 • często nie okazuje szacunku kolegom i osobom dorosłym (bywa bezczelny),
 •  wykazuje brak tolerancji wobec słabości i niepełnosprawności innych osób;
 • bywa niekoleżeński, niechętny do pomocy,
 • mimo upomnień nauczyciela nie zmienia złego zachowania,
 • stosuje agresję fizyczną i psychiczną,
 • nie dba o właściwe wysławianie się, używa wulgaryzmów,
 • nie potrafi kulturalnie zachować się podczas uroczystości szkolnych;
 • jego zachowanie często utrudnia prowadzenie lekcji,
 • stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu innych (biega
  po korytarzach, rzuca przedmiotami, hałasuje),
 •  zdarza mu się sięgać po używki,
 • nie przestrzega zasad higieny osobistej,
 • nie potrafi zachować porządku i czystości w szkole i poza nią;

 

 1. ocena naganna

 

      a) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych:

 • wagaruje lub ciągle spóźnia się na zajęcia,
 • nie wykonuje poleceń nauczyciela,
 • nie przygotowuje się do lekcji, nie nosi przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego,
 • nie przestrzega obowiązków ucznia,
 • nie zna hymnu szkoły,
 • nie nosi stroju szkolnego i odświętnego stroju szkolnego podczas uroczystości szkolnych,
 • nie nosi obuwia zmiennego,

      b) kultura osobista:

 • niewłaściwie zachowuje się w szkole i poza nią,
 • w arogancki sposób odnosi się względem kolegów i dorosłych,
 • wyśmiewa się ze słabości i niepełnosprawności innych osób w szkole
  i poza nią,
 • stosuje agresję psychiczną lub fizyczną wobec innych osób,
 • używa wulgaryzmów, pokazuje wulgarne gesty,
 • uczestniczy w czynach przestępczych na terenie szkoły i poza nią,
 • nagannie zachowuje się w czasie uroczystości szkolnych,
 • niszczy sprzęt szkolny i wyposażenie szkoły,
 • naraża innych na niebezpieczeństwo,
 • sięga po używki,
 • nie dba o higienę osobistą,
 •  niewłaściwie ubiera się w szkole i poza nią (stroje subkulturowe, wyzywające).

 

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenie lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  albo indywidualnego nauczania lup opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§ 6.

 

 1. Przeprowadza się klasyfikację śródroczną i roczną.

 

 1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.

 

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli w tygodniu poprzedzającym tydzień, kiedy odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na którym zatwierdzane są wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej.

 

 1. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej rocznej należy uwzględnić osiągnięcia ucznia
  z poprzedniego semestru.

 

 1. Przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych i śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Nauczyciele na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną wpisują proponowane oceny ołówkiem do dziennika oraz dziennika elektronicznego Librus.
  W przypadku oceny niedostatecznej wychowawca zawiadamia o tym ucznia i jego rodziców na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną śródroczną lub roczną - rodzice powinni potwierdzić tę wiadomość swoim podpisem. Rodziców nieobecnych
  na wcześniej zapowiedzianym spotkaniu uważa się za poinformowanych.

 

 1. Tryb ustalania ocen klasyfikacyjnych:
 1. co najmniej na dwa tygodnie, a w przypadku oceny niedostatecznej na miesiąc,
  przed konferencją klasyfikacyjną śródroczną lub roczną nauczyciel przedstawia uczniom proponowane przez siebie oceny z danego zajęcia edukacyjnego
  oraz nagannej oceny  zachowania;
 2. ostateczne oceny z danego zajęcia edukacyjnego muszą być wpisane długopisem dwa dni przed konferencją klasyfikacyjną;
 3. w przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice nie są usatysfakcjonowani proponowaną
  przez nauczyciela oceną uczeń ma prawo do jej poprawienia zgodnie z §7.;
 4. począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin z tych zajęć;
 5. w przypadku niedotrzymania przez nauczyciela terminów wystawiania ocen określonych w statucie, uczeń ma prawo do sprawdzianu. Termin sprawdzianu (uzgodniony z uczniem i jego rodzicami) zostaje wyznaczony w ciągu 2 dniu od daty wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń.

 

 1. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować
  do oddziału programowo wyższego ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
  z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są – zgodnie ze szkolnym planem nauczania – realizowane w oddziale programowo wyższym.

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
  w szkolnym planie nauczania. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok i program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

 

 1. W przypadku uzyskania przez ucznia śródrocznej oceny niedostatecznej uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości, zgodnie z wymogami zawartymi w zasadach Wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

 1. Rodzic ma możliwość zgłoszenia zastrzeżenia, jeżeli uzna, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia można zgłaszać w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  lub indywidualnym nauczaniu dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 7.

           

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

 

 1. Jeżeli rodzice ucznia nie zgadzają się z przewidywaną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani pisemnie przez wychowawcę oddziału
  (w terminie 1 miesiąca przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
   w przypadku oceny niedostatecznej bądź dwóch tygodni w przypadku pozostałych ocen), zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie dwóch dni roboczych od dnia umieszczenia proponowanych ocen w dzienniku elektronicznym/poinformowania ucznia.

 

 1. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody rodziców ucznia na przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych odbywa się w części pisemnej i w części ustnej z każdego z przedmiotów w terminie dwóch dni roboczych od wpłynięcia pisemnego zastrzeżenia rodziców.

 

 1. Dyrektor szkoły informuje na piśmie ucznia oraz jego rodziców o wyznaczonym dniu,
  w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia
  w zakresie danych zajęć edukacyjnych.

 

 1. W sprawdzianie poprawiającym ocenę klasyfikacyjną w uzasadnionych przypadkach może uczestniczyć inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, a także
  bez prawa głosu, wychowawca klasy.

 

 1. Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony na jego prośbę
  z obowiązku przeprowadzenia sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu.

 

 1. Sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się w formie pisemnej
  i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne, z których sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

 

 1. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) sprawdzające proponuje nauczyciel danego przedmiotu w porozumieniu z innym nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń.

 

 1. Nauczyciel na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną może:

1) podwyższyć ocenę – w przypadku pozytywnego wyniku;

2) pozostawić ocenę ustaloną wcześniej – w przypadku negatywnego wyniku.

 

 1. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. Od oceny ustalonej w wyniku sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną odwołanie nie przysługuje.

 

 1. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół.

 

§ 7a.

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

 1. Jeżeli rodzice ucznia nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę oddziału (w terminie
  1 miesiąca w przypadku oceny nagannej i 2 tygodni przy pozostałych) przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, zgłaszają swoje zastrzeżenia w formie pisemnej w terminie dwóch dni roboczych od dnia umieszczenia proponowanych ocen
  w dzienniku elektronicznym/poinformowania ucznia.

 

 1. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinię zespołu nauczycieli uczących ucznia, opinię zespołu klasowego, opinię ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania w terminie czterech dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń rodziców.

 

 

 1. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o pedagoga i psychologa celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu.

 

 1. Argumenty nauczycieli i uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału do zmiany przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem szkoły lub po analizie przeprowadzonej w wyżej wymienionym zespole.

 

 1. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół.

 

 

§ 8.

 

Egzamin poprawkowy

 

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się według następującego trybu:
 1. rodzice ucznia składają u dyrektora szkoły pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego w terminie do dwóch tygodni po konferencji klasyfikacyjnej;
 2. termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły i odbywa się on w ostatnim tygodniu ferii letnich;
 3. egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: dyrektor szkoły lub jego zastępca - jako przewodniczący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący i nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji;
 4. z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, ocenę ustaloną przez komisję oraz - jako załącznik - pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.

 

 1. Od oceny uzyskanej na egzaminie poprawkowym nie ma odwołania.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 9.

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

 1. Do egzaminu klasyfikacyjnego może przystąpić uczeń:
 1. nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności:
  1. uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej;
 2. realizujący indywidualny program lub tok nauki;
 3. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się według następującego trybu:
 1. rodzice ucznia składają pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu; rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;
 2. egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne z których egzamin ma postać zadań praktycznych;
 3. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami;
 4. egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący i nauczyciel prowadzący takie same
  lub pokrewne zajęcia – jako członek komisji;
 5. z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
 6. uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły;
 7. ocena ustalona w wyniku egzaminu jest ostateczna.

 

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”
  lub „nieklasyfikowana”.

 

§ 10.

 

 1. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału programowo wyższego, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. Ocena z religii jest wliczana do średniej ocen semestralnych i rocznych. Ocena niedostateczna z religii nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku końcowej klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz religii
  co najmniej  4,75  wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania;

 

 

 1. Laureat i finalista konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 11.

 

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
 1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
 2. przystąpił do sprawdzianu;
 3. uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 

 

ROZDZIAŁ V

 

 

ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

 

§ 1.

 

                                                         

1.   Organami szkoły są :

1) dyrektor szkoły;

2) rada pedagogiczna;

3) samorząd uczniowski

4) rada rodziców;

 

§ 2.

 

 1. Dyrektor szkoły:
  1. kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;
  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne:

a) sprawuje opiekę nad udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 1. realizuje uchwały rady pedagogicznej;
 2. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły;
 3. sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające
  w obwodzie szkoły;
 4. kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;
 5. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej;
 6. przedstawia radzie rodziców do uchwalenia projekt programów wychowawczego
  i programu profilaktyki szkoły;
 7. w przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony wicedyrektor.

 

2. Dyrektor decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 2. przyznawania nagród dyrektora oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom szkoły;
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
  w sprawach  nagród kuratora i ministra oraz odznaczeń dla nauczycieli;
 4. ramowego planu nauczania, szkolnego planu nauczania dla danego etapu edukacyjnego;
 5. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz odroczenia obowiązku szkolnego
  po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, a także
  na wniosek rodziców zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
 6. punkt uchylono;
 7. ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i zasięgnięciu opinii rady rodziców
   i rady pedagogicznej.)

 

3. Zadania dyrektora związane z zabezpieczaniem i dystrybuowaniem darmowych podręczników w szkole. Dyrektor:

 1. ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
  i rady rodziców:
  1. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący
   we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
  2. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach
   w danym roku szkolnym;
 2. podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w przyszłym roku szkolnym;
 3. ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników
  lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów;
 4. wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami
   i materiałami;
 5. ustala zasady gospodarowania zestawem podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

§ 3.

 

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.

 

 1. Rada pedagogiczna jest zobowiązana do nieujawniania spraw poruszanych
  na swoich posiedzeniach. Posiedzenia są protokołowane w formie elektronicznej.

 

 1. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w postaci uchwał. Do ich podjęcia niezbędne jest quorum w postaci przynajmniej połowy członków rady, a do ich przyjęcia zwykła większość głosów.

 

 1.  Rada pedagogiczna zatwierdza:
  1. organizację pracy szkoły, w tym rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  2. projekt planu finansowego szkoły;
  3. wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno - wychowawczego
   i opiekuńczego, w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  5. szkolny zestaw programów nauczania;
  6. przydzielanie dodatkowych zajęć edukacyjnych z godzin do dyspozycji dyrektora;
  7. pracę dyrektora przy dokonywaniu oceny jego pracy;
  8. propozycje kandydata na stanowisko dyrektora po nierozstrzygniętym konkursie.

                                       

 1. Rada pedagogiczna ma prawo do:
 1. zatwierdzenia planu pracy szkoły;
 2. podejmowania uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji ucznia;
 3. podejmowania uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  prowadzonych w szkole;
 4. ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 5. uchwalania regulaminu rady pedagogicznej;
 6. ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

 1. Rada pedagogiczna:
 1. przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i uchwala go;
 2. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole;
 3. w wyniku głosowania wyłania przedstawiciela do komisji konkursowej
  na stanowisko dyrektora szkoły;
 4. występuje z wnioskiem do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole;
 5. przygotowuje projekt programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły;
 6. opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący
  we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata
  oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

 

§ 4.

 

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są:
  na szczeblu klas - samorządy klasowe, na szczeblu szkoły - samorząd szkolny.

 

 1. Do zadań samorządu uczniowskiego należą:
  1. przygotowywanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego;
  2. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania;
  3. gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego;
  4. wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły.

 

 1. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania z przedmiotów oraz zachowania;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
  oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
 6. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
 7. prawo do składania wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły:

a) wnioski i opinie składa w formie pisemnej poprzez opiekuna samorządu    uczniowskiego do dyrektora szkoły,

b) dyrektor szkoły rozpatruje wnioski w terminie siedmiu dni.

 

 1. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego.

 

 1. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

§ 5.

 

 1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły
  oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności placówki, w szczególności:
 1. pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 2. pogłębienie współpracy ze środowiskiem szkoły i środowiskiem lokalnym;
 3. gromadzenie funduszy na rzecz szkoły, a także ustalanie zasad ich użytkowania.

 

 1. Rada rodziców we współpracy ze szkołą zapewnia rodzicom prawa do:
 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych w szkole i w klasie,
 2. uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
  i jego postępów lub trudności,
 3. znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 4. uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
 6. uchwalania programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły,
 7. opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
  lub wychowania szkoły,
 8. opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 9. opiniowania propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących
  w danym roku szkolnym.

 

 1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

§ 6.

 

 1. Organa szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracują ze sobą
  poprzez organizację wspólnych spotkań, narad szczegółowo określonych w planach pracy organów i kalendarzu szkolnym.

 

 1. Zapewnia się przepływ bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły
  przez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń: dla rodziców i uczniów
  na korytarzu szkolnym, dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim. Nauczycielom przekazuje się zarządzenia, decyzje i informacje w specjalnej księdze, która wyłożona jest w pokoju nauczycielskim.

 

 1. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły, jeżeli są one niezgodne z przepisami prawa.
 
 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

§ 1.

 

Rekrutacja uczniów z rejonu

 

 1. Do Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie przyjmowani są uczniowie z wyznaczonego przez Gminę Mikołów rejonu szkolnego.

 

 1. Z uwagi na wielooddziałowość szkoły maksymalnie pięć oddziałów placówki zostanie przeniesionych do budynku zlokalizowanego w Gimnazjum nr 2
  przy ul. Krakowskiej 30 w Mikołowie.

 

§2.

 

Rekrutacja uczniów spoza rejonu

 

 1. Zasady rekrutacji do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej
  dla kandydatów spoza rejonu:
  1. kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci
   do oddziału pierwszego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
   po przyjęciu dzieci z obwodu;
  2. w przypadku większej liczby chętnych kandydatów spoza obwodu
   o przyjęciu decydować kryteria punktowe:
   • starsze rodzeństwo w szkole – 6 pkt.
   • odległość miejsca zamieszkania od szkoły lub bliskie sąsiedztwo od szkoły osób sprawujących opiekę nas dzieckiem po lekcjach – 5 pkt.
   • dzieci pracowników jednostek samorządu terytorialnego gminy
    – 4 pkt.
   • kontynuacja edukacji po okresie przygotowania przedszkolnego
    w placówce w obwodzie szkoły – 3 pkt.
   • wielodzietność rodziny, rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodziny zastępcze – 2 pkt
   • niepełnosprawność dziecka lub prawnych opiekunów – 1 pkt.
  3. o kolejności przyjęcia do szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów;
  4. w przypadku uzyskania jednakowej liczny punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń;
  5. rodzice kandydata składają wniosek (wg wzoru) wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia określonego kryterium do dnia 30 marca (wg wzoru);
  6. powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna do 15 kwietnia podaje
   do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
   do szkoły;
  7. w terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości list kandydatów przysługuje prawo do odwołania.

 

§ 3.

 

Organizacja oddziałów

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
  w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

 

 1. Rekrutacją objęte są dzieci sześcioletnie (od 2012 r.), dzieci pięcioletnie podlegają kontroli obowiązku wychowawczo – przedszkolnego.

 

 1. Organizacja oddziałów integracyjnych jest zgodna z regulaminem tworzenia oddziałów integracyjnych przyjętym przez radę pedagogiczną i dostosowana
  do posiadanego sprzętu (zakupionego m.in. ze środków Unii Europejskiej)
  do rewalidacji uczniów z określonymi dysfunkcjami.

 

 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych. Jeżeli liczebność jest mniejsza niż 24 uczniów podziału dokonuje się za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

 1. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych
  w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Przy podziale grupy na języku angielskim bierze się pod uwagę stopień zaawansowania językowego dziecka.

 

 1. Na zajęciach komputerowych w oddziałach IV-VI każdemu uczniowi zapewnia się dostęp do odrębnego komputera.

 

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego w oddziałach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

 1. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych oddziałów) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.

 

 1. Istnieje możliwość tworzenia oddziałów usportowionych w drugim etapie edukacyjnym (IV-VI). Organizację tych oddziałów reguluje odrębny regulamin.

 

§ 4.

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

 

 1.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

 1. Czas trwania poszczególnych zajęć w oddziałach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

§ 5.

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców szkoła organizuje świetlicę.

 

 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego wychowawcę. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.

 

 1. Czas pracy świetlicy: poniedziałek - piątek od 7.00 – 16.30.

 

 1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart - zgłoszeń, składanych
  przez rodziców.

 

 1. Świetlica może prowadzić dożywianie w formie obiadów, również podczas ferii zimowych dla dzieci potrzebujących.

 

 1. Szczegółowe zadania zawarte są w regulaminie pracy świetlicy.

 

 1. W świetlicy działa zespół wychowawców świetlicy, którego przewodniczący wybierany jest spośród pracujących tam osób. Zespół ten ściśle współpracuje
  z zespołem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

 

 1. Wychowawca świetlicy odpowiada za:
  1. bezpieczeństwo;
  2. prowadzenie różnorodnych zajęć;
  3. współpracuje z wychowawcami oddziałów w zakresie:
 1. pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych,
 2.  opieki nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo
  i dysfunkcyjnych.

 

 1. Kierownik świetlicy odpowiada za:
 1. całokształt pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej świetlicy;
 2. opracowanie planu pracy i rozkładu zajęć;
 3. zdrowie i życie podopiecznych;
 4. nadzór pedagogiczny pracowników świetlicy;
 5. materialnie za stan majątkowy świetlicy i kuchni szkolnej;
 6. prawidłowy sposób żywienia dzieci;
 7. właściwą wycenę posiłków w ramach świetlicy;
 8. prawidłową działalność administracyjno - gospodarczą świetlicy.

 

§ 6.

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb
  i zainteresowań uczniów i innych pracowników szkoły, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji. Popularyzuje wiedzę o regionie oraz o Europie
  i świecie.

 

 1. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2) korzystanie z księgozbioru w czytelni i wypożyczenie poza bibliotekę;

3) korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni;

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni;

5) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-medialnego.

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły
  oraz rodzice na zasadach określonych w regulaminie.

 

 1. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania ze zbiorów podczas zajęć lekcyjnych.

 

 1. Organizacja biblioteki szkolnej:
 1. gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie materiałów bibliotecznych;
 2. obsługa czytelników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
 3. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych
  i informacyjnych;
 4. podejmowanie, zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania, różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej
  i medialnej (lub innych ścieżek);
 5. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
 6. przygotowanie uczniów do samokształcenia, w tym do korzystania z różnych źródeł informacji i innych bibliotek;.
 7. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych, kształtowanie kultury czytelniczej, zaspakajanie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych.

 

 1. Zadania nauczyciela-bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej:
 1. udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki;
 2. działalność poradnicza i informacyjna;
 3. różne formy upowszechniania czytelnictwa;
 4. udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej;
 5. udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły (współpraca
  z wychowawcami, nauczycielami przedmiotu, rodzicami, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi);
 6. organizowanie imprez i konkursów bibliotecznych zakresie charakterze dydaktyczno-wychowawczym.

 

 1. W zakresie pracy organizacyjno-technicznej:
 1. gromadzenie zbiorów, ich ewidencja oraz opracowanie zgodnie
  z obowiązującymi przepisami (zbiory gromadzone są na podstawie analizy obowiązujących w szkole programów i oferty rynkowej, zapotrzebowania nauczycieli i uczniów oraz możliwości finansowych);
 2. selekcja zbiorów i ich konserwacja;
 3. organizowanie warsztatu informacyjnego biblioteki;
 4. opieka nad Informacyjnym Centrum Multimedialnym;
 5. obsługa sprzętu audio-video, multimedialnego oraz kserokopiarki;
 6. prenumerata prasy oraz jej ewidencja;
 7. prowadzenie ewidencji statystki czytelnictwa;
 8. gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych.

 

§ 7.

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły
  do dnia 30 kwietnia każdego roku zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 31 maja danego roku.

 

 1. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły (w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze) oraz ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

 1. W arkuszu organizacji szkoły podaje się w przydziale stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

 

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
 

 

ROZDZIAŁ VII

 

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

 

§ 1.

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do:
 1. prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;
 2. odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
 3. dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny;
 4. wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności
  oraz zainteresowań;
 5. bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania;
 6. udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;
 7. doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

 

 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest - w czasie zajęć prowadzonych przez szkołę - natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów, stanowiące bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa.

 

 1. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.

 

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie powiadomić Dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów.

 

 1. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad oddziałem przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły.

 

 1. Zadania nauczycieli związane z wyborem programów i podręczników:
 1. wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących
  we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata
  oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

 

 1. Ustęp uchylono.

 

 1. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu edukacyjnego
  lub modyfikacji programu. Swe propozycje przedstawia radzie pedagogicznej, która włącza je, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców
  do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

 1. Wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom wynikającym z art. 6 Karty Nauczyciela.

 

 1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe i wychowawcze oraz, w miarę potrzeb, zespoły problemowo – zadaniowe:
 1. pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu;
 2. każdy zespół posiada swój plan na dany rok; posiedzenia zespołu są protokołowane;
 3. zespoły tworzą plany naprawcze po analizie sprawdzianów klas 6 (także próbnych), wymieniają się spostrzeżeniami i doświadczeniami w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej;
 4. członkowie zespołu wspierają się na ścieżce awansu zawodowego.

 

 1. Zespół do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej pracuje zgodnie z przyjętym regulaminem:
  1. składa się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem;
  2. tworzony jest przez dyrektora szkoły niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia

      o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

§ 2.

 

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

 

 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca
  w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

 1. Nauczyciel wychowawca ustala formy spełnienia zadań, które powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

 1. Rodzice mają prawo i możliwość wpływania na dobór lub zmianę wychowawcy poprzez formalny, poparty uzasadnieniem, pisemny wniosek złożony na ręce dyrektora szkoły, który podejmuje ostateczną decyzję.

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej
  a w szczególności:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się

      oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

 1. inspirowanie działań zespołowych uczniów;
 2. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
  oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań:
 1. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków;
 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
 1. różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół

uczniowski,

 1. ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;
 1. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi
  i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami
  i niepowodzeniami);
 2. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

            a )   poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

            b ) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,

      c ) włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;

 1. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej:
  1. w przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, planuje on
   i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane,
 2. organizuje spotkania z rodzicami zgodnie z ustalonym harmonogramem, informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia;
  1. nauczyciel ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania,
 3. na spotkaniach z rodzicami podnosi kwestie profilaktyki i oddziaływań 
  opiekuńczo – wychowawczych;
 4. prowadzi indywidualne rozmowy z rodzicami, umawiając się w razie potrzeby także w terminie poza wywiadówkami i konsultacjami;
 5. na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną wychowawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu i nagannej ocenie zachowania; dwa tygodnie przed konferencją wpisuje uczniom do zeszytu kontaktów z rodzicami planowane oceny klasyfikacji śródrocznej lub rocznej; rodzice zobowiązani są do podpisania tychże ocen.

 

 1. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału.

 

 1. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej
  i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także
  ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych
   i naukowych.

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału
  oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

§ 3.

              

 1. Pedagog szkolny:

     1) do zadań pedagoga należą w szczególności:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 2. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom
  z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych, wynikających
  z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 5. indywidualne spotkania z rodzicami,
 6. wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających
  z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły,
 7. kierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej
  po konsultacji z wychowawcą,
 8. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 1. Psycholog:

1) do zadań psychologa należą w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
 3. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym
  i pozaszkolnym uczniów,
 4. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły,
 5. kierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno- pedagogicznej
  po konsultacji z wychowawcą,
 6. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

 1. Logopeda:

  1) do zadań nauczyciela logopedy w szkole należą:

 1. diagnozowanie zaburzeń mowy uczniów,
 2. prowadzenie terapii logopedycznej,
 3. wspomaganie rozwoju uczniów w zakresie pracy nad poprawnością językową.

 

 1. Pedagog specjalny – współorganizator procesu integracyjnego.(por. rozdz. III)

 

 1. Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej:

1) Do zadań nauczyciela gimnastyki korekcyjnej należą:

 1. organizowanie grup korekcyjnych w zależności od rodzaju schorzeń,
  w odpowiednich przedziałach wiekowych,
 2. przygotowanie planów działań dla odpowiednich grup,
 3. organizowanie zadań zgodnie z potrzebami dzieci,
 4. utrzymywanie ścisłego kontaktu z rodzicami w celu wykonywania zleconych ćwiczeń korekcyjnych w domu,
 5. dbałość o bezpieczeństwo dzieci na zajęciach.

 

§ 4.

 

 1. W szkole funkcjonują stanowiska kierownicze: wicedyrektor, kierownik świetlicy, kierownik administracyjno - gospodarczy.

 

 1. W szkole od 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.

 

 1. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły może tworzyć dalsze stanowiska wicedyrektorów.

 

 1. Wicedyrektorzy odpowiadają za:
  1. zastępowanie dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności, czuwanie
   nad prawidłową pracą szkoły;
  2. nadzór pedagogiczny nad grupą oddziałów I-III i IV-VI;
  3. zabezpieczenie zastępstw, prowadzenie należytej dokumentacji;
  4. opracowanie tygodniowego planu pracy;
  5. sporządzenie planu dyżurów;
  6. czuwanie nad prawidłowym wypełnianiem obowiązku szkolnego
   przez uczniów;
  7. organizowanie na terenie szkoły programu wychowawczego i programu profilaktyki;
  8. prowadzenie rozliczeń za godziny ponadwymiarowe;
  9. zajęcia pozalekcyjne, nauczanie indywidualne i korekcyjno-kompensacyjne.

 

 1. Wicedyrektor:
 1. z upoważnienia dyrektora szkoły jest bezpośrednim przełożonym służbowym nauczycieli, wychowawców świetlicy, pedagogów szkolnych
  i bibliotekarzy;
 2. jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą;
 3. decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole;
 4. ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli;
 5. ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień
  oraz kar dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym;
 6. ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „wicedyrektor szkoły”
  oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań
  i kompetencji.

 

 1. Kierownik administracyjno - gospodarczy odpowiada za:
 1. określenie czynności podstawowych dla pracowników administracji
  i obsługi;
 2. obliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycielom;
 3. zapewnienie druków i materiałów kancelaryjnych oraz środków niezbędnych do prowadzenia placówki;
 4. realizację zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami rady pedagogicznej i dyrektora szkoły;
 5. inwentaryzowanie i oznakowanie sprzętu szkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, organizację rocznej inwentaryzacji;
 6. zapewnienie sprawności techniczno- eksploatacyjnej budynku i urządzeń
  oraz zabezpieczenie majątku szkolnego;
 7. dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe, klucze w szkole;
 8. utrzymanie pełnej czystości szkoły i przynależnego terenu;
 9. zapewnienie opieki nad zielenią w czasie ferii;
 10. kierownikowi administracyjno-gospodarczemu podlegają pracownicy obsługi  zatrudnieni zgodnie z ramowym projektem organizacyjnym szkoły.

 

 1. W szkole funkcjonuje stanowisko sekretarza szkoły.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

 
UCZNIOWIE – PRZYWILEJE, UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

 

§ 1.

 

 1. Na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka ustalono przywileje i uprawnienia ucznia tej szkoły do:
  1. poszanowania przez innych;
  2. uczestnictwa we właściwie zorganizowanych zajęciach edukacyjnych, zgodnie z jego możliwościami i zasadami higieny umysłowej;
  3. opieki zapewniającej bezpieczny pobyt w szkole, obronę przed różnymi formami przemocy, uzależnień, demoralizacji oraz innych przejawów patologii społecznej;
  4. swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, ale też religijnych i światopoglądowych, jeśli nie narusza się tym dobra innych osób;
  5. sprawiedliwej oceny - obiektywnej i jawnej oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
  6. rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów;
  7. wszechstronnej pomocy w nauce;
  8. pomocy materialnej w trudnych i uzasadnionych przypadkach (zgodnie
   z regulaminem);
  9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;
  10. przejawiania własnej aktywności poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę;
  11. działalności samorządowej, organizowania i uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych pod opieką wychowawcy;
  12. bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem wprowadzania bezpłatnych podręczników do szkół.

 

 1. W przypadku naruszenia praw dziecka rodzic może złożyć skargę do dyrektora szkoły, zgodnie z istniejącą procedurą przyjmowania skarg i wniosków.

 

§ 2.

 

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,
  a zwłaszcza:
  1. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  2. szanować przekonania i własność innych osób;
  3. podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej oraz wychowawcy;
  4. odpowiednio reagować na przejawy niewłaściwego zachowania;
  5. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne, swoich kolegów i innych pracowników szkoły;
  6. dbać o dobro, ład i porządek w szkole;
  7. brać udział we wszystkich zajęciach edukacyjnych uwzględnionych
   w ramowym planie nauczania; w przypadku spóźnienia się na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia;
  8. przygotowywać się do zajęć, właściwie się na nich zachowywać;
   w czasie zajęć lekcyjnych zachować należytą uwagę, nie rozmawiać
   z innymi uczniami w czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela,
   bez wyraźnej potrzeby nie wstawać z ławki i nie przemieszczać się 
   po klasie;
  9. brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające
   z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe;
  10. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających
   ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna);
  11. zostawiać okrycia wierzchnie w szatni;
  12. pozostawiać porządek po sobie w salach lekcyjnych i na korytarzu;
  13. nie opuszczać sal lekcyjnych bez zezwolenia nauczyciela;
  14. na zajęciach nie jeść, nie pić, nie żuć gumy;
  15. nie używać niestosownych słów i wulgaryzmów.

 

 1. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu
  i zdrowiu.

 

 1. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas
  i innych pomieszczeń:
 1. przestrzegać regulaminu wypożyczania książek z biblioteki szkolnej;
 2. w szczególny sposób dbać o wypożyczone darmowe podręczniki szkolne.

 

 1. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie klasy do lekcji oraz kontrolują jej stan
  po skończonych zajęciach.

 

 1. Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły (zgodnie
  z obowiązującym planem lekcji).

 

 1. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

 

 1. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca oddziału
  lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na pisemny wniosek rodziców,
  w którym podano przyczynę zwolnienia i godzinę wyjścia ze szkoły
  lub odbierając osobiście dziecko ze szkoły.

 

 1. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu kontaktów z rodzicami jako podstawowego dokumentu umożliwiającego kontakt rodziców ze szkołą.

 

 1. Każda nieobecność ucznia powinna być usprawiedliwiona przez rodzica
  w formie pisemnej lub ustnej (podczas osobistych spotkań z wychowawcą)
  w terminie do 1 tygodnia od dnia powrotu ucznia do szkoły. Formą usprawiedliwienia nieobecności ucznia jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia). Po przekroczeniu terminu nieobecności ucznia uznane zostaną przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

 

 1. Niewypełnienie obowiązku szkolnego (rozumiane tu jako nieusprawiedliwione nieobecności w czasie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych) skutkuje uruchomieniem procedur związanych z brakiem realizacji obowiązku szkolnego.

 

 1. Nierespektowanie przez ucznia obowiązków zawartych w statucie szkoły wpływa na ocenę z zachowania.

 

§ 3.

 

 1. Każdy uczeń posiada odświętny strój szkolny, który ma obowiązek nosić w czasie:
  1. uroczystości szkolnych;
  2. grupowych i indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji;
  3. imprez okolicznościowych.

 

 1. Przez odświętny strój szkolny należy rozumieć: ciemną spódnicę lub spodnie, białą bluzkę lub koszulę.

 

 1. Codzienny ubiór ucznia jest schludny, ponadto:
 1. w doborze ubioru, fryzury, biżuterii należy zachować umiar, zgodnie z wymogami zawartymi w zasadach Wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
 2. na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zmienne;
 3. uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej;
 4. wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na ocenę z przedmiotu.
 1. Brak odpowiedniego stroju wpływa na ocenę zachowania.
 2.  Strój do gimnastyki składa się z białej koszulki i ciemnych spodenek oraz obuwia typu „halówki”.

 

§ 4.

 

System nagród i kar

1. Uczeń może być nagrodzony za:

 1. rzetelną naukę,
 2. wzorową postawę ucznia,
 3. pracę na rzecz szkoły i innych,
 4. wybitne osiągnięcia;

 

2. Uczeń może otrzymać następujące pochwały:

 1. pochwała przed klasą przez wychowawcę za:

a) rzetelne wypełnianie obowiązków ucznia,

b) udzielanie pomocy koleżeńskiej,

c) dbanie o ład i porządek w klasie,

d) wzorową postawę podczas imprez klasowych i szkolnych,

e) rozwijanie własnych pasji i zainteresowań,

f) kulturę osobistą;

 1. pochwała ucznia w obecności rodziców na spotkaniu z rodzicami za:

a) widoczne, pozytywne zmiany w postawie ucznia,

b) systematyczną pomoc koleżeńską,

c) zaangażowanie w życie klasy i szkoły;

 1. wpisanie pochwały do zeszytu pochwał i uwag za:

a) rzetelne wypełnianie dodatkowych obowiązków na terenie klasy,

b) wykazywanie własnej inicjatywy na rzecz klasy i szkoły;

 1. pochwała dyrektora szkoły przed społecznością szkolną za:

a) szczególne osiągnięcia w konkursach i przeglądach,

b) osiągnięcia sportowe,

c) wysokie wyniki w nauce,

d) szczególne zaangażowanie w życie szkoły,

e) aktywne przeciwstawianie się przejawom zła, nietolerancji i braku szacunku;

 1. dyplom za szczególne osiągnięcie w szkolnych konkursach sportowych, artystycznych, przedmiotowych i innych;
 2. dyplom za szczególne osiągnięcia w pozaszkolnych konkursach sportowych, interdyscyplinarnym, artystycznych i in.;
 3. wręczenie nagrody rzeczowej za:

a) osiągnięcie wysokich wyników w nauce (zgodnie z regulaminem konkursu),

b) aktywną pracę w organizacjach szkolnych,

 1. reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach po osiągnięciu wysokich wyników na terenie szkoły;
 2. świadectwo z wyróżnieniem za wysokie wyniki w nauce (średnia co najmniej 4,75)
   i co najmniej bardzo dobre zachowanie;
 3. umieszczenie informacji w gablotce szkolnej „Z nich możemy być dumni”
  za szczególne osiągnięcia w konkursach, zawodach, przeglądach na terenie szkoły
  i poza nią;
 4. wpis do kroniki szkolnej za szczególne osiągnięcia absolwentów szkoły;
 5. wystosowanie listu pochwalnego do rodziców ucznia na koniec roku szkolnego za:
 1. wysokie wyniki w nauce,
 2. co najmniej bardzo dobre zachowanie,
 3. inne osiągnięcia
 1. uczeń  może być nagrodzony odznaką „Superuczeń” jeżeli uzyska z zachowania ocenę  wzorową  i spełnił jeden z podanych warunków:
  1. osiągnie średnią ocen na koniec nauki w klasie VI co najmniej 5,7 i w czasie nauki w szkole podstawowej jego średnia ocen była wyższa niż 5,3,
  2. uzyskał wyróżnienie w konkursie na szczeblu ogólnopolskim,
  3. został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim,
  4. uzyskał wyjątkowe sukcesy z danego przedmiotu na szczeblu przynajmniej wojewódzkim,
  5. w sposób wyjątkowy wykaże się zaangażowaniem w pracy społecznej i jego średnia ocen wyniesie minimum 5,1,
  6. dokona bohaterskiego czynu.

 

W celu prowadzenia ewidencji  uczniów wyróżnionych odznaką „Superuczeń” prowadzona jest:„ Mała Kronika Szkoły”, w której chronologicznie zapisuje się wyróżnionych uczniów i ich zasługi.

 

 1. Uczeń może być ukarany poprzez:
 1. upomnienie  przez wychowawcę oddziału za:

a) nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w statucie szkoły i łamanie regulaminów,

b) niewłaściwy stosunek względem osób dorosłych i rówieśników;

 1. wpis  do zeszytu uwag za:

a) nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w statucie szkoły,

b) niewłaściwy stosunek do osób dorosłych;

 1. prace użyteczne na rzecz szkoły (w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych)
  za niszczenie mienia innych osób i szkoły, nieprzestrzeganie regulaminu ucznia,
 2. pozostanie po lekcjach i wykonanie zleconych przez nauczyciela zadań;
 3. upomnienie przez dyrektora szkoły za:

a) notoryczne łamanie regulaminów,

b) arogancką postawę wobec osób dorosłych,

c) niszczenie sprzętu szkolnego;

 1. ograniczenie korzystania ze sprzętu sportowego podczas przerw w przypadkach niewłaściwego korzystania z niego i złego zachowania;
 2. zakaz gry w ping-ponga na przerwach;
 3. odwołanie od pełnienia powierzonych funkcji za niewywiązywanie się
  z obowiązków i za naganną postawę ucznia;
 4. ograniczenie uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych (jedna najbliższa czasowo impreza klasowa lub szkolna) oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz za:

a) przejawy agresji,

b) ignorowanie wcześniejszych upomnień,

c) celowe niszczenie mienia,

d) wagary,

e) kłamstwa,

f) lekceważącą, arogancką postawę względem nauczyciela,

g) lekceważenie norm przyjętych w szkole, zachowanie niegodne ucznia;

 1. przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole do końca etapu edukacyjnego za agresję fizyczną lub psychiczną skierowaną na uczniów tej samej klasy, jeżeli inne formy karania nie przynoszą pożądanych efektów;
 2. wystosowanie listu nagannego do rodziców ucznia za:

a) kradzieże,

b) bójki,

c) fałszerstwa,

d) wyłudzanie,

e) zastraszanie,

            f) stosowanie używek.

 

 1. Uczeń w miarę swoich możliwości jest zobowiązany do samodzielnego naprawienia wyrządzonych szkód.

 

 1. Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców o nałożonej na ucznia karze
  w terminie do dwóch dni od ukarania.

 

 1. Sposoby informowania rodziców o nałożonych karach na ucznia:
 1. wpis wychowawcy do zeszytu kontaktów z rodzicami, dziennika Librus;
 2. informacja telefoniczna wychowawcy;
 3. oficjalne wezwanie rodziców do szkoły;
 4. wizyta domowa wychowawcy z pedagogiem.

 

 1. W przypadku stwierdzenia stosowania przez uczniów używek dyrektor szkoły upoważniony jest do wydania zarządzeń porządkowych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną.

 

 1. W przypadku wyczerpania wszystkich kar zawartych w statucie, dyrektor szkoły może skierować sprawę do sądu rodzinnego.

 

 1. Rodzice ucznia, na którego nałożono karę, mają prawo odwołać się od niej
   w formie pisemnej do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni roboczych
  od orzeczonej kary. Dyrektor szkoły ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie
  i poinformować zainteresowane strony o swojej decyzji w  terminie do siedmiu dni roboczych  (dotyczy kar od punktu 3.).

 

 1. W przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia na terenie szkoły informowane są następujące organa: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, Kuratorium Oświaty, policja (straż miejska) oraz zostaje uruchomiona procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:
 1. niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
 2. przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi pod opiekę,
 3. powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy,
 4. niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
 5. zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazania ich policji.

 

§ 5.

 

 1. Uczeń może posiadać wyłączony telefon komórkowy na własną odpowiedzialność, szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej.

 

 1. W czasie pobytu w szkole telefon musi być wyłączony i schowany.

 

 1. W sytuacjach szczególnych uczeń może korzystać z telefonu komórkowego
  w czasie zajęć po uzyskaniu zgody nauczyciela.

 

 1. Uczeń może posiadać inne urządzenia elektroniczne na własną odpowiedzialność. Ich używanie jest dozwolone po uzyskaniu zgody od nauczyciela.

 

 1. W przypadku nieprzestrzegania zapisów zawartych w statucie telefon i inne urządzenia zostaną zabezpieczone w sekretariacie szkoły. Uczeń zgłasza się
  u dyrektora szkoły z rodzicami po ich odbiór.

 

 1. Nierespektowanie zakazów zawartych w statucie wpływa na ocenę zachowania.

 

 1. W sytuacjach typu „zielona szkoła” i wycieczki zasady korzystania z komórki określają stosowne regulaminy.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

INFORMOWANIE RODZICÓW I UCZNIÓW

 

§ 1.

 

 1. Statut szkoły jest nowelizowany w związku ze zmianami w prawie oświatowym.

 

 1. Ustęp uchylono.

 

 1. Ustęp uchylono.

 

 1. Sposoby zapoznawania uczniów i rodziców ze statutem szkoły są następujące:

1) rodzice:

 1. poinformowanie w trakcie zebrań o możliwości zapoznania się ze statutem szkoły,
 2. odczytanie na zebraniach ogólnych z rodzicami istotnych zapisów statutowych, uzupełnionych o komentarz,
 3. stałe nawiązywanie do zapisów statutowych w czasie zebrań klasowych, szczególnie przy rozstrzyganiu spraw spornych lub argumentowaniu przyjętych rozwiązań w organizacji pracy szkoły.
 4. tekst ujednolicony statutu znajduje się do wglądu u dyrektora szkoły,
  w sekretariacie, w pokoju nauczycielskim i bibliotece szkolnej,
 5. umieszczenie dokumentu na stronie internetowej szkoły;

2) uczniowie:

 1. zapoznanie z istotnymi zapisami, zawartymi w statucie, połączone 
  z komentarzem w trakcie godzin do dyspozycji wychowawcy,
 2. systematyczne korzystanie z zapisów statutowych w przypadku rozstrzygania różnorodnych problemów,
 3. organizowanie konkursów klasowych i turniejów szkolnych ze znajomości  i interpretacji zapisów statutowych.

 


 

UCHWAŁA NR 3/2013/2014 RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW
W MIKOŁOWIE Z DNIA R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZMIAN
W STATUCIE SZKOŁY

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć