Nawigacja

Psycholog szkolny Pedagog szkolny Logopeda Biblioteka Samorząd Uczniowski

Agendy szkoły

Psycholog szkolny

 

PSYCHOLOG  mgr Halina Filek

PSYCHOLOG  mgr Joanna Maciejewska


 

Psycholog szkolny to osoba, która zajmuje się w szkole "pierwszą pomocą psychologiczną". Oznacza to, że mogą się do niego zgłosić wszystkie osoby, tworzące szkolną społeczność (uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele), które borykają się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, życiowymi, związanymi z funkcjonowaniem w grupie społecznej oraz nauką szkolną. Psycholog rozpatrzy indywidualnie każdą sprawę i wskaże odpowiednie środki zaradcze. W większości przypadków będą to zajęcia terapeutyczne lub konsultacje indywidualne prowadzone na terenie szkoły. Może się jednak zdarzyć, że konieczna będzie pomoc psychoterapeutyczna dla dziecka i jego rodziny, bądź też specjalistyczna (np. lekarza neurologa czy psychiatry dziecięcego) - w takich przypadkach będzie można uzyskać konkretną poradę odnośnie ścieżki dalszego postępowania.

Pierwszym krokiem na ścieżce pomocy jest zawsze diagnoza psychologiczna. Obejmuje ona charakterystykę szerokiego zakresu funkcji psychicznych: rozwój intelektualny i poznawczy (myślenie, pamięć, uwaga, spostrzeganie itp.), rozwój emocjonalny (osobowość, temperament itp.), rozwój społeczny. Polega na obserwacji zachowania uczniów mających trudności szkolne, przeprowadzeniu wywiadu z jego rodzicami i nauczycielami, dokonaniu badania psychologicznego dziecka. W efekcie postawiona diagnoza pozwala określić obszar trudności dziecka, ukazać jego potencjalne możliwości oraz określić odpowiednią formę pomocy psychologicznej. 

Każdy uczeń może sam przyjść do psychologa i porozmawiać o swoich problemach typu: niepowodzenia szkolne i związane z nimi napięcia psychiczne; trudności powstające na tle konfliktów rodzinnych; trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych; niska samoocena i inne problemy osobowościowe. Uczeń może uzyskać też pomoc i odpowiedź na pytanie, jak wzmacniać swoje mocne strony.

W przypadku poważniejszych problemów może też uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych. Terapia oznacza działania skierowane na poprawę zdrowia (w tym wypadku psychicznego), samopoczucia, polepszenia kontaktów z innymi ludźmi, rozwiązania istniejących problemów. Odbywa się w formie spotkań indywidualnych i grupowych. Grupowe zajęcia mają najczęściej charakter socjoterapeutyczny, terapii ukierunkowanej na jakiś konkretny problem (np. nadpobudliwość), grup wsparcia.

Rola psychologa szkolnego polega także na prowadzeniu działań psychoedukacyjnych i profilaktycznych. Psychoedukacja oznacza przekazywanie informacji o prawidłowościach rządzących naszym rozwojem psychicznym i społecznym. Profilaktyka jest działaniem mającym zapobiec wystąpieniu jakichś poważniejszych trudności, pokazującym jak uniknąć pewnych niebezpieczeństw oraz tak kierować swoim życiem, by było ono satysfakcjonujące. Psychoedukacja i profilaktyka odbywa się w formie: zajęć integracyjnych i psychoedukacyjnych; realizacji we wszystkich klasach, w formie warsztatowo-treningowej, treści programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki; organizowania zajęć integracyjnych dla klas integracyjnych. 

Psycholog szkolny udziela pomocy również rodzicom uczniów. Pomoc ta odbywa się poprzez spotkania indywidualne w konkretnych problemach: udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci; przekazywanie wyników badań psychologicznych ich dzieci przeprowadzanych w szkole; w razie potrzeby kontaktowanie z odpowiednimi instytucjami. Zadaniem psychologa jest też wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia. Pomoc dla rodziców udzielana przez psychologa szkolnego ma też na celu umożliwienie im rozwijania swoich umiejętności wychowawczych. Odbywa się to m. in. poprzez: gazetkę „Kącik dla rodziców”, poruszającej tematy wychowania, zdrowia i rozwoju dziecka; zajęcia psychoedukacyjne w trakcie zebrań klasowych; warsztaty dla rodziców.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć