Nawigacja

Pedagog szkolny Psycholog szkolny Logopeda Biblioteka Samorząd Uczniowski

Agendy szkoły

Pedagog szkolny

 

PEDAGOG mgr Ewa Mansfeld

                      mgr Elżbieta Wuwer-Adamczyk

 

         W każdej szkole znajdują się uczniowie, którzy wymagają dodatkowego wsparcia. Pedagog szkolny w swoich działaniach wspomaga rozwój uczniów. Aktywnie włącza się w zapobieganie szkolnym niepowodzeniom poprzez prowadzenie małych zespołów dydaktyczno- wyrównawczych, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych czy socjoterapeutycznych. Czasami dziecko oraz jego rodzina znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Wówczas pedagog stara się zorganizować potrzebną pomoc materialną bądź wychowawczą. Szczególną uwagę zwraca na przestrzeganie Konwencji o Prawach Dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W naszej szkole pedagog jest Rzecznikiem Praw Dziecka. Bardzo ważnym zadaniem pedagoga jest prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, edukacji prozdrowotnej, przeciwdziałania agresywnym zachowaniom, radzenia sobie z emocjami itp. Pedagog szczególną opieką otacza uczniów zagrożonych różnymi formami niedostosowania społecznego oraz kładzie duży nacisk na współpracę z rodzicami uczniów oraz środowiskiem zewnętrznym.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć