Nawigacja

Statut Szkoły Kontrakt regulujący sposób udostępniania rodzicom sprawdzianów Regulamin stroju uczniowskiego Karta rowerowa, legitymacja szkolna, duplikat świadectwa szkolnego Procedura ubiegania się o kartę rowerową System oceniania zachowania

Statut, regulaminy

System oceniania zachowania

W celu ujednolicenia wystawiania ocen zachowania w naszej szkole w roku szkolnym 2016/17 zostaje wprowadzony punktowy system oceny zachowania uczniów. Ustalono liczby punktów za działania pozytywne i negatywne (tabela 2 i 3) oraz sumy punktów na poszczególne oceny (tabela 1). Każdy uczeń otrzymuje na początku każdego semestru 120 punktów. Liczba punktów może odpowiednio wzrosnąć lub zmaleć w ciągu każdego semestru. Poprzez określone zachowania każdy uczeń może uzyskać dodatkowe punkty dodatnie lub zgromadzić punkty ujemne. Na koniec każdego semestru punkty będą sumowane. Uzyskany wynik wskaże odpowiednią ocenę zachowania ucznia. Jasno określone zasady uzyskiwania punktów, jak i konsekwencja w ich przydzielaniu przez nauczycieli zdyscyplinują i zmobilizują uczniów do wytrwałej pracy nad swoich zachowaniem.

 

Ogólne zasady:

 1. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
  o zasadach wystawiania oceny zachowania:
  1. szczegółowe kryteria – wykaz działań wraz z przysługującymi im punktami są dostępne na stronie internetowej szkoły, gazetkach w każdej sali oraz gablotce na parterze szkoły.
 2. Każdy uczeń na początku roku oraz na początku II semestru otrzymuje 120 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. W ciągu półrocza może je zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiada wyższej lub niższej ocenie zachowania.
 3. Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra.
 4. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia liczba punktów (tabela 2 i 3).
 5. Każdy nauczyciel oraz pracownik szkoły (za pośrednictwem wychowawcy)
  za konkretne zachowania ma prawo wpisać określonemu uczniowi punkty dodatnie lub ujemne.
 6. Gdy uczeń jest zagrożony oceną naganną, wychowawca podaje ocenę do wiadomości ucznia i rodziców na miesiąc przed zakończeniem semestru/roku szkolnego.
 7. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie
  z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 8. Tryb wystawiania oceny zachowania;
  1. Przy ocenie zachowania uczeń ma prawo do samooceny i przyznania sobie punktów od  1 do 6. Przyznana ilość punktów musi być uzasadniona;
  2. Zespół klasowy przyznaje uczniowi  punkty, mając do dyspozycji
   1 - 6 punktów. Przyznana ilość punktów musi być uzasadniona;
  3. Wychowawca wyciąga średnią arytmetyczną z ilości punktów przydzielonych sobie przez ucznia oraz zespół klasowy; (dotyczy podpunktu a i b)
  4. Ostateczną decyzję o śródrocznej/rocznej ocenie zachowania podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych w semestrze;
  5. Śródroczną i roczną ocenę zachowania wystawia się na podstawie uzyskanej przez ucznia w trakcie semestru liczby punktów; natomiast ocena roczna jest średnią arytmetyczną z sumy punktów uzyskanych w ciągu 2 semestrów.
 9. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przyznać lub odjąć danemu uczniowi punkty (od minus 15 do plus 15).
 10. Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, którego suma punktów ujemnych przekroczy 7p w semestrze. Przyznane punkty ujemne mogą należeć do kategorii "Stosunek do obowiązków szkolnych" z wyłączeniem punktów N14 oraz N19. Otrzymanie przez ucznia punktów karnych należących do kategorii "Kultura osobista" za aroganckie zachowanie oraz brak szacunku względem innych uniemożliwia otrzymanie oceny wzorowej, nawet w przypadku nieprzekroczenia limitu 7 punktów ujemnych.
 11. Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, którego suma punktów ujemnych przekroczy 15p w semestrze.
 12. Uczniowie z dostosowanymi wymaganiami i opiniami dotyczącymi zaburzeń zachowania z poradni są oceniani na podstawie zaleceń specjalistów ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dziecka.
 13. Uczniowi, który z przyczyn losowych przez dłuższy czas nie uczestniczył w życiu klasy i szkoły (pobyt w szpitalu, nauczanie indywidualne w domu, przewlekła choroba), ocenę zachowania wystawia wychowawca po konsultacji z nauczycielami uczącymi.
 14. Aktualna ilość punktów jest okazywana na prośbę rodzicom w trakcie każdego zebrania z rodzicami lub podczas konsultacji indywidualnych oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
 15. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podwyższyć lub obniżyć ocenę z zachowania w trybie nadzwyczajnym niezależnie od ilości uzyskanych punktów, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela.
 16. Uczeń, który wszedł w konflikt z prawem skutkujący wszczęciem postępowania w Sądzie lub na Policji otrzymuje na koniec roku ocenę nieodpowiednią lub naganną.
 17. Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna.

 

 

 

Tabela nr 1

 

Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali:

 

Zachowanie

Punkty

wzorowe

180 i więcej (dla klas czwartych 170 i więcej)

bardzo dobre

140 - 179

dobre

100 - 139

poprawne

50 - 99

nieodpowiednie

20 - 49

naganne

poniżej 20

 

 

Tabela nr 2

 

Waga pozytywnych zachowań

 

Lp.

Pożądane reakcje ucznia

Punkty dodatnie

Stosunek do obowiązków szkolnych

P1.

Dbanie o porządek z własnej inicjatywy. (każdorazowo)

1

P2.

Zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach doradztwa zawodowego. (raz na semestr, dotyczy uczniów klas 7 i 8)

0-10

P3.

Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę. (za każdy rodzaj zajęć, z wyjątkiem zajęć z PPP, raz na semestr)

1-5

P4.

Wypełnianie obowiązków dyżurnego. (po całym tygodniu dyżurowania)

0-5

P5.

Brak nieusprawiedliwionych spóźnień. (raz na semestr)

2

P6.

Obuwie zmienne. (kontrola 3 razy w semestrze)

1

P7.

Inne niewymienione zachowania w kategorii stosunek do obowiązków szkolnych.

1-3

P8.

Pozytywne zachowania uczniów z orzeczeniem* (należy dodać komentarz).

1-5

Kultura osobista

P9.

Przejawy uprzejmości i życzliwości. (każdorazowo, wg uznania pracowników szkoły)1

1

P10.

Strój odświętny. (każdorazowo)

1

P11.

Akcje Samorządu Uczniowskiego (każdorazowo) (max 10 pkt w semestrze)

1-2

P12.

Premia za całkowity brak punktacji ujemnej. (raz w semestrze)

5

P13.

Inne niewymienione zachowania w kategorii kultura osobista (np. uczeń mediator, przyjaciel, pomocna dłoń, wysoka kultura osobista, najżyczliwszy). Należy dodać komentarz.

1-5

 

1Przyznawane każdorazowo, jeśli pracownik szkoły zauważy przejaw wysokiej kultury osobistej.

*Uczniowie z orzeczeniem oceniani są zgodnie z wytycznymi z poradni.

Aktywność społeczna

P14.

Pomoc pracownikom szkoły po lekcjach (potwierdzone)

1-2

P15.

Udział w szkolnym konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych. (każdorazowo)2

2

P16.

Udział w powiatowych konkursach przedmiotowych/zawodach sportowych/czwartkach lekkoatletycznych/jednoetapowych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych (np. Fox, Kangur, Edi Panda). (każdorazowo)2

3

P17.

Udział w wojewódzkim konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych.
(każdorazowo) 2

5

P18.

Udział w wojewódzkich konkursach kuratoryjnych (etap rejonowy).

5

P19.

Udział w wojewódzkich konkursach kuratoryjnych (etap wojewódzki).

10

P20.

Udział w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych. Udział w finałach czwartków lekkoatletycznych. (każdorazowo)2

10

P21.

Udział w rajdach rowerowych, górskich, pielgrzymkach, oraz akcjach organizowanych na terenie powiatu np. Flash Move, Cała Polska Biega z Mapą (jeśli uczeń reprezentuje szkołę)

3

P22.

 Działania na rzecz ekologii i środowiska, np. zbieranie nakrętek, baterii, makulatury, itp. Ilość zgodna z wzorem. (każdorazowo) (max 10 pkt w semestrze)

2

P23.

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły. (za każda akcję)

(max 10 pkt w semestrze)

2

P24.

Praca na rzecz klasy, np. inicjowanie i przygotowanie imprez klasowych, gazetki, dbanie o wystrój klasy, opracowanie tekstów na stronę internetową klasy. (każdorazowo)

1-4

P25.

Efektywna pomoc koleżeńska (pomoc w nauce, w nadrabianu zaległości wynikających z nieobecności, itp.) (każdorazowo)

1-2

P26.

Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz - dot. sztandaru. (każdorazowo)

5

P27.

Znacząca poprawa zachowania/efektywna praca nad sobą. (raz w semestrze)

3-5

P28.

Uczestnictwo w próbie, która nie odbywa się w czasie lekcji. (każdorazowo)

2

P29.

Czynny udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych np. w przedstawieniu, akademii, festynie. (każdorazowo, przydziela nauczyciel organizujący uroczystość)

1-3

P30.

Systematyczna pomoc w bibliotece, pełnienie funkcji łącznika z biblioteką, wzbogacanie zbiorów bibliotecznych, uczestnictwo w akcjach czytelniczych itp.

1-5

P31.

Efektywna praca w szkolnym klubie wolontariatu. Punkty przyznaje opiekun klubu.
(raz w miesiącu)

1-5

P32.

Efektywne praca w samorządzie szkolnym. Punkty przyznaje opiekun samorządu. (raz w miesiącu)

1-5

P33.

Dotrzymywanie terminów (np. zgoda, deklaracja, usprawiedliwienia itp.)

1

P34.

Uczestniczenie w akcjach organizowanych przez Samorząd Szkolny lub klasowy (śniadania na stołówce, dyskoteki itp.)

1-5

P35.

Realizacja swojego hobby poza szkołą np. szkoła muzyczna, klub sportowy, języki obce (raz na semestr)

3

P36.

Samoocena ucznia oraz ocena ucznia przez zespół klasowy. (raz w semestrze)

1-6

P37.

Ocena wychowawcy i pozostałych nauczycieli. (raz w semestrze)

1-6

P38.

Efektywne pełnienie funkcji w klasie wynikające z przydziału obowiązków np. przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik, sekcja dekoracyjna, mleczkowy, odpowiedzialni za kwiaty, podręczniki, kronikarz itp.(raz w semestrze)

Wychowawca może rozliczać uczniów w systemie miesięcznym, ale suma punktów miesięcznych nie może przekroczyć sumy semestralnej – 10p.

1-10

P39.

Inne niewymienione zachowania w kategorii aktywność społeczna.

1-3

 

2 Aby otrzymać punkty za udział w konkursach przedmiotowych uczeń musi być do nich przygotowany.

 

Tabela nr 3

Waga negatywnych zachowań

Lp.

Niepożądane reakcje ucznia

Punkty ujemne

Stosunek do obowiązków szkolnych

N1.

Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego na danej lekcji (każdorazowo).

1

N2.

Nieprzygotowanie do lekcji, po wykorzystaniu przysługującej puli "np" z danego przedmiotu. (każdorazowo)

1

N3.

Brak zmiennego obuwia. (raz na dzień)

1

N4.

Brak stroju na wf. (za każdą lekcję)

1

N5.

Odpisywanie zadań domowych. (każdorazowo)

2

N6.

Nieprzestrzeganie noszenia stroju galowego na uroczystościach szkolnych. (każdorazowo)

2

N7.

Spóźnienie się na lekcje nieusprawiedliwione przez rodzica. (każdorazowo)      

1

N8.

Nieobecność na zebraniu samorządu, nieprzekazywanie informacji z zebrań. (każdorazowo)

1

N9.

Nieoddanie sprawdzianu w terminie. (każdorazowo)

1

N10.

Nieprzekazywanie informacji rodzicom, brak podpisu pod informacją, oceną. (każdorazowo)

1

N11.

Nieterminowe oddawanie książek do biblioteki szkolnej. (za każdy miesiąc zwłoki minus 1 p. za każdą książkę)

1-10

N12.

Nieterminowe oddanie zgody, deklaracji itp. (każdorazowo)

1

N13.

Ucieczki z dodatkowych  zajęć (np. wyrównawczych, rewalidacji, zajęć z logopedą, psychologiem, pedagogiem szkolnym). (każdorazowo)

2

N14.

Wagary. (za każdą godzinę lekcyjną minus 3 punkty)

1-30

N15.

Niewykonywanie poleceń  nauczyciela. (każdorazowo)

2

N16.

Nieprzestrzeganie  regulaminów obowiązujących w szkole, np. świetlicy, czytelni, pracowni komputerowych, sali gimnastycznej, jadalni. (każdorazowo)

1-5

N17.

Niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków i podjętych zobowiązań. (każdorazowo)

1-5

N18.

Zagubienie lub zniszczenie książki z biblioteki, za wyjątkiem rekompensaty w postaci innej książki. (każdorazowo)

5

N19.

Samowolne wyjście z sali w czasie lekcji bez zezwolenia lub opuszczenie budynku, terenu szkoły podczas przerwy. (każdorazowo)

5

N20.

Inne niewymienione zachowania w kategorii stosunek do obowiązków szkolnych.

1-3

Kultura osobista

N21.

Niewłaściwe zachowania na przerwach: popychanie, podstawianie nogi, rzucanie plecakami, workami, bieganie po korytarzach, skakanie ze schodów, murków, spożywanie posiłku w toalecie itp. (każdorazowo)

1-3

N22.

Zaśmiecanie otoczenia. (każdorazowo)

2

N23.

Wrzaski, gwizdy, hałasowanie. (każdorazowo)

2

N24.

Posiadanie/spożywanie napojów energetyzujących. (każdorazowo)

3

N25.

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych. (każdorazowo)

5

N26.

Wulgaryzmy. (każdorazowo)

1-5

N27.

Brak poszanowania dla symboli narodowych i szkolnych. (każdorazowo)

5

N28.

Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach i wyjściach poza szkołą. (każdorazowo, za każdy dzień wycieczki)

5

N29.

Wygląd niezgodny z regulaminem stroju szkolnego. (raz na dzień)

1-3

N30.

Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i/lub substancji. (każdorazowo)

5-10

N31.

Przeszkadzanie na lekcji. Dotyczy jednej jednostki lekcyjnej (maksymalnie minus 2 punkty na jednej lekcji).

2

N32.

Aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły, wulgarne gesty, ośmieszanie, obrażanie. (każdorazowo)

5

N33.

Aroganckie zachowanie w  stosunku do innych uczniów, dokuczanie, ubliżanie,  wulgarne gesty, ośmieszanie, obrażanie. (każdorazowo)

5

N34.

Łamanie zasad korzystania z telefonów. (każdorazowo)

3

N35.

Bierne uczestnictwo w sytuacjach zagrażających zdrowiu  i życiu. (każdorazowo)

5

N36.

Niszczenie mienia szkolnego i mienia innych uczniów. (każdorazowo)

5-10

N37.

Bójka (każdorazowo).

10

N38.

Fałszowanie dokumentacji szkolnej, podrabianie podpisów. (każdorazowo)

10

N39.

Kradzież, wyłudzenie pieniędzy. (każdorazowo)

15

N40.

Znęcanie się nad innymi, zastraszanie, zorganizowana przemoc (także współudział). (każdorazowo)

20

N41. 

Stosowanie używek takich jak: alkohol, papierosy, dopalacze, narkotyki, środki psychoaktywne. (każdorazowo)

20

N42.

Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób, cyberprzemoc, stalking. (każdorazowo)

30

N43.

Inne niewymienione zachowania w kategorii kultura osobista.

1-10

N44.

Negatywne zachowania uczniów z orzeczeniem* (należy dodać komentarz).

1-5

           

 

*Uczniowie z orzeczeniem oceniani są zgodnie z wytycznymi z poradni.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć