Regulamin PLAN PRACY 2018/2019 KRONIKA

Samorząd Uczniowski

Regulamin

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są - na szczeblu klas - samorządy klasowe, na szczeblu szkoły - samorząd szkolny.

Do zadań samorządu szkolnego należy:

1) przygotowywanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego;

2) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania;

5) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego;

6) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i dyrekcję szkoły.

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania z przedmiotów oraz zachowania;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

7)prawo do składania wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

Szczegółowe prawa i obowiązki określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć