Nawigacja

Regulamin i plan pracy

Samorząd Uczniowski

Regulamin i plan pracy

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są - na szczeblu klas - samorządy klasowe, na szczeblu szkoły - samorząd szkolny.

Do zadań samorządu szkolnego należy:

1) przygotowywanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego;

2) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania;

5) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego;

6) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i dyrekcję szkoły.

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania z przedmiotów oraz zachowania;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

7)prawo do składania wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

Szczegółowe prawa i obowiązki określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

Założenia na rok szkolny 2017/2018

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu        na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

Termin

Zadania

Formy realizacji

Wrzesień

Dzień Chłopaka

 • konkurencje sportowe na sali gimnastycznej

Wybór do S.U.

 • wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
 • podział samorządu na sekcje: plastyczna, porządkowa, dziennikarska, techniczna i określenie zadań każdej z nich

Cały rok

Zabawa w Domy Wartości

 • przydzielenie uczniów do 10 domów
 • wybranie przewodniczących
 • zadania dla domów
 • zabawy integracyjne

Cały rok

Nietypowe święta w naszej szkole

 • wymyślanie ciekawych sposobów świętowania takich dni jak: Dzień Herbaty, Dzień Sprzątania Biurka, itd.

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

 • zebranie samorządu
 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
 • ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
 • przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły

Zagospodarowanie tablicy S.U.

 • regulamin S.U.
 • plan pracy S.U.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 • przygotowanie niespodzianki            dla nauczycieli

Nietypowe święta:

9.10 –Międzynarodowy Dzień Pisania Listów

25.10 – Dzień Kundelka

 

30.10 – Dzień Spódnicy

 

 

 

 • pisanie listów o wartościach życiowych

 

 • konkurs plastyczny

 

 • dziewczynki przychodzą                     w spódnicach

Andrzejki  w naszej szkole

 • festiwal wróżb
 • dyskoteka

Nietypowe święta:

 1. 11 - Dzień Postaci    z Bajek

 

 

16.11 – Dzień Tolerancji

 

 

 

22.11 – Dzień Kredki

 

 

25.11 – Dzień Pluszowego Misia

 

 • Strefa ciszy z kreskówkami
 • Koszulki z motywami z bajek

 

 

 • Konkurs na plakat

 

 

 • Rysujemy w strefach ciszy

 

 • Z misiem do szkoły

Grudzień

Mikołajki

 • pomoc w organizacji
 • uczniowie przychodzą w czapkach

Konkurs na najlepiej udekorowaną klasę na święta

 • ogłoszenie konkursu
 • przestawienie regulaminu konkursu
 • przygotowania do konkursu
 • rozstrzygnięcie konkursu

 

Nietypowe święta:

15.12 – Dzień Herbaty

 • sprzedaż herbaty w jadalni                na przerwach śniadaniowych

Styczeń

 

 

Bal karnawałowy

 

Nietypowe święta:

8.01 – Dzień Sprzątania Biurka

 

 

19.01 – Dzień Popcornu

 

 

 • konkurs na najliczniejszy dom
 • konkurs na najładniejszy kostium

 

 • kontrola porządku na ławkach szkolnych

 

 • wieczór filmowy z popcornem

 

Luty

Walentynki

 • przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
 • doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”
 • akcenty walentynkowe na gazetce ściennej

Nietypowe święta:

21.02 – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 

 • popołudniowe zabawy językowe

Marzec

Dzień Kobiet

 • salon kosmetyczny dla dziewczyn

1.03 – Dzień Piegów

28.03 – Dzień Żelków

 

 • malowanie piegów na twarzy
 • sprzedaż żelków na przerwach

Kwiecień

12.04 – Dzień Czekolady

 

13.04 – Dzień Scrabble

17.04 – Dzień Kostki Rubika

 

 

21.04 – Europejski Dzień    ŚNIADANIA

 

 

 

 • sprzedaż czekoladek

 

 

 • popołudnie z grami

 

 • konkurs

 

 

 • konkurs na zdrową przekąskę

 

 

 

 

 

 

MAJ

Szkolny konkurs ,,Mam talent”

22.05 Europejski Dzień Praw Zwierząt

30.05 – Światowy Dzień Soku

 

 

 

 

 • organizacja konkursu
 • przemarsz z transparentami

 

 • sprzedaż soku

 

 

 

 

 

Czerwiec

Dzień Dziecka

 

 

 

 • DZIEŃ BEZ SPRAWDZIANÓW
 • gry i zabawy na holu/boisku szkolnym
 • telefony w strefach ciszy

Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2017/2018

 • opracowanie wniosków do pracy         na następny rok szkolny
 • podsumowanie konkursów Domów Wartości

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
 • udział w kiermaszach i akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolnych
 • opieka nad uczniami wchodzącymi w skład pocztu flagowego i sztandarowego w SP

Opiekunowie SU:

Koordynator: Beata Urbacz,

sekcja dziennikarska: Aleksandra Stępień,

sekcja techniczna: Leszek Woliński, Robert Gracka

sztandar: Marta Walczak

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica wew.18
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć