Projekt NASA etap II

Informacje ogólne

 

Okres realizacji projektu – 01 listopada 2012 – 31 lipca 2014 roku.

 

Realizacja programu rozwojowego w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie będzie odbywać się w formie bezpłatnych zajęć dodatkowych w ramach Agencji:

 

1.    Agencja matematyczno-informatyczna – 4 grupy,  ok.55 uczniów

2.    Agencja przyrodniczo – geograficzna – 3 grupy, ok.43 uczniów

3.    Agencja języków obcych – 7 grup (4 grupy – j. angielski, 1 grupa – j. włoski, 1 grupa – j. niemiecki, 1grupa – j. rosyjski), ok. 80 uczniów

4.    Agencja dziennikarska – 1 grupa, ok. 13 uczniów

5.    Agencja "Ty też potrafisz" – 5 grup,  ok. 50 uczniów

6.    Agencja ekspresji kulturalnej – 6 grup (2 grupy – orgiami przestrzenne, 1grupa – zajęcia plastyczne, 1 grupa – rękodzieło, 1 grupa – pantomima, 1 grupa –  „cheerleaderki”),  ok. 84 uczniów

 

oraz  bezpłatnych zajęć pozaszkolnych w formie warsztatów i wizyt studyjnych.

 

Zajęcia skierowane będą do uczniów:

 • pragnących rozwijać zdolności z zakresu przedmiotów ścisłych i technologii komputerowej oraz zainteresowania językowe i artystyczne, poprzez aktywny i twórczy udział w zajęciach warsztatowych, zajęciach w terenie i wyjazdach edukacyjnych;
 • uzdolnionych, ale także tych, którzy mają trudności z uczeniem się, mających ograniczony dostęp do atrakcyjnych zajęć edukacyjnych ze względu na miejsce zamieszkania lub niski status materialny rodziny.

 

Informacje dodatkowe:

 • program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków obejmie łącznie ponad 300 uczniów;
 • w ramach projektu oferta dla klas IV - V szkół podstawowych zostanie poszerzona o zajęcia rozwijające samoświadomość w celu trafnego wyboru ścieżki zawodowej;
 • uczniowie klas I-III będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach 4 grup;
 • program rozwojowy będzie prowadzony w oparciu o zdiagnozowane potrzeby uczniów;
 • zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych;
 • wszystkie zajęcia w ramach projektu, wyjazdy, wizyty studyjne są bezpłatne dla uczestników.

 

Przebieg rekrutacji uczestników/uczestniczek do projektu:

 • zebranie formularzy w szkołach – formularze zgłoszeniowe zostaną rozdane przez wychowawców uczniom/uczennicom;
 • wytypowanie uczniów/uczennic w szkołach i poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o wynikach rekrutacji;
 • podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i oświadczenia uczestnika projektu przez rodzica/opiekuna prawnego – deklaracja uczestnictwa zobowiązuje do systematycznego uczestniczenia w zajęciach.

 

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie będą zakwalifikowani uczniowie/uczennice, których rodzice uzyskują niskie dochody i nie mają możliwości finansowania zajęć poza szkołą.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć