Prawa dziecka Jak pomóc dziecku w nauce? Dysleksja rozwojowa Porady dla rodziców pierwszoklasistów Wyposażenie ucznia klasy I Czym jest terapia? Kilka słów do uczniów Kilka myśli... Potrzeby emocjonalne Kary i nagrody w wychowaniu dziecka Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły? Jak stawiać dziecku granice? - Polecane lektury Prawo autorskie Bezpieczny Internet Trening bezwzrokowego pisania Polecane strony internetowe Gry komputerowe

Warto wiedzieć

Prawa dziecka

 

W naszym kraju dzieci są przyzwyczajone, żeby świętować swój wyjątkowy dzień 1 czerwca. Tymczasem 20 listopada też mają ku temu okazję. Właśnie w tym dniu, w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 r., obchodzony jest Dzień Praw Dziecka. Polska jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie propagować datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa.


W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są: Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka oraz Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. Rzecznikiem Praw Dziecka w Polsce jest Mikołaj Paweł Pawlak.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul. Śniadeckich 10

00-656 Warszawa

telefon: (22) 696 55 45 fax: (22) 629 60 79

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 - 16.15.

Adres poczty elektronicznej: rpd@brpd.gov.pl

 

Mówiąc o Prawach Dziecka, trzeba mieć świadomość, że wszelkie dokumenty je gwarantujące nie mają na celu przeciwstawiania dzieci osobom dorosłym. Ich dalekosiężnym celem jest przyczynienie się do zbudowania lepszego świata, pełnego życzliwości, szacunku
i zrozumienia. Takiej rzeczywistości, gdzie dzieci czują się kochane, akceptowane i otoczone opieką. Nic nie służy dziecku tak, jak wychowywanie w dobrze funkcjonującej rodzinie. Dlatego Konwencja nakazuje władzom państwa, aby dla dobra dzieci, pomagały rodzicom
w wykonywaniu ich trudnych obowiązków.

Zapraszamy do zapoznania się z Prawami Dziecka, zawartymi w Konwencji, które dla ułatwienia zostały posegregowane tematycznie:

 • Wszystkie prawa zawarte w Konwencji przysługują dzieciom poniżej 18 roku życia
 • Prawa te mają wszystkie dzieci, bez względu na to, kim są, gdzie mieszkają, jakiego są wyznania, płci, czy są pełno czy niepełnosprawne, a także, w jakim domu się wychowują
 • Wszystkie dzieci są równe wobec prawa.

 

PRAWA OSOBISTE

Prawo do życia i tożsamości:

 • Dzieci mają prawo do życia, a Państwo powinno zapewnić im odpowiednie warunki do życia i rozwoju.
 • Dziecko ma prawo do imienia, nazwiska, obywatelstwa i powiązań rodzinnych.
 • Dziecko ma prawo do poznania swoich rodziców oraz być przez nich wychowywane.

Prawo do wychowania w rodzinie:

 • Rodzice i opiekunowie powinni wspierać rozwój i uczyć dziecko przysługujących go praw, a Państwo ma obowiązek uszanować prawo rodziców do kierowania tym rozwojem
 • Dziecko ma prawo mieszkać ze swoimi rodzicami oraz utrzymywać kontakt z każdym z nich (wyjątkiem są sytuacje, które mogłyby być szkodliwe dla dziecka)
 • Jeżeli dziecko zostało rozdzielone z rodzicami i zamieszkało w innym kraju, ma prawo utrzymywać z nimi kontakt, odwiedzać ich a także zamieszkać razem z nimi w jednym kraju i być razem.
 • Państwo ma obowiązek chronić dziecko przed nielegalnym uprowadzeniem za granicę kraju, bez zgody rodziców
 • Oboje rodzice są odpowiedzialni za rozwój dziecka i wychowanie, a Państwo powinno ich w tym wspierać.
 • Jeżeli rodzice nie mogą zapewnić dziecku właściwej opieki, Państwo musi zapewnić mu specjalną ochronę, pomoc i opiekę zastępczą osób, którzy będą szanowali kulturę i religię dziecka.

Prawo do wyznawania własnych poglądów:

 • Dziecko ma prawo wypowiadać własne zdanie w sprawach, które go dotyczą, a dorośli powinni go wysłuchać i wziąć jego zdanie pod uwagę.
 • Dziecko ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania, a rodzice powinni pomóc mu wybrać najlepszą drogę rozwoju.
 • Dziecko ma prawo do zapisania się do różnych stowarzyszeń, o ile nie ogranicza to praw innych osób.

Prawo do prywatności:

 • Nikt nie ma prawa ingerować w prywatność dziecka, chyba że robi to ze względu na jego dobro.

Ochrona przed przemocą:

 • Dziecko ma prawo do ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną i zaniedbaniem. Nikt nie ma prawa go bić, prześladować i wykorzystywać seksualnie.
 • Dziecko ma prawo do ochrony przed wykonywaniem pracy, która jest niebezpieczna i szkodliwa dla zdrowia lub przeszkadza w nauce. Jeżeli pracuje, ma prawo do zapłaty oraz zapewnienia odpowiednich warunków.
 • Nikt nie ma prawa angażować dziecka w produkcję narkotyków i handlu nimi oraz zmuszać, bądź namawiać do ich zażywania.
 • Dziecko ma prawo do ochrony przed wszystkimi formami wykorzystywania seksualnego. Nikt nie ma prawa dotykać dziecko a w sposób, jaki sobie nie życzy i nakłaniać do kontaktów seksualnych.
 • Obowiązkiem państwa jest ochrona dziecka przed porwaniem i przed sprzedażą.
 • Dziecko ma prawo do ochrony przed wszystkimi formami wyzysku, jeżeli naruszają jego dobro.
 • Jeżeli dziecko jest ofiarą wojny, torturowania, zaniedbania czy wyzysku, ma prawo do szczególnej pomocy i opieki, a Państwo powinno zadbać o to, aby mogło odzyskać zdrowie fizyczne i psychiczne.

Ochrona przed konfliktem zbrojnym:

 • Jeśli dziecko nie ma 15 lat, Państwo nie może rekrutować go do wojska i musi chronić go przed bezpośrednim udziałem w działaniach zbrojnych.

Ochrona w procesie karnym:

 • Jeżeli dziecko złamało prawo, nie może przebywać w więzieniu z dorosłymi, ma prawo utrzymywać kontakt ze swoją rodziną oraz ma prawo do pomocy prawnej lub innej, ma także prawo zgłaszać sytuacje, w których jest źle traktowane.

 

PRAWA SOCJALNE

Prawo do godziwych warunków socjalnych:

 • Dziecko ma prawo, do jak najlepszej opieki zdrowotnej, w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji.
 • Dziecko ma prawo do otrzymywania pomocy i wsparcia, jeżeli sam bądź z rodziną znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Dziecko ma prawo do życia w warunkach zapewniających właściwy rozwój fizyczny i psychiczny, a główną odpowiedzialność ponoszą za to rodzice, przy wsparciu Państwa.

 

Prawo do odpoczynku:

 • Dziecko ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych.

Dobro dziecka, jako cel najwyższy:

 • W przypadku adopcji, najważniejsze jest dobro dziecka. Te same prawa obowiązują zarówno w kraju urodzenia dziecka, jak i w innym, w którym miałoby zamieszkać.
 • Jeśli dziecko znajduje się w obcym kraju, jako uchodźca, należą mu się takie same prawa, jak dzieciom w tym państwie urodzonym
 • Dziecko niepełnosprawne powinno mieć zapewniony dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, edukacji, rekreacji, przygotowania zawodowego, a także zapewnione warunki, gwarantujące godność i umożliwienie osiągnięcia niezależności.
 • Jeśli dziecko mieszka w placówce opiekuńczej, ma prawo do tego, aby sprawdzano warunki, opiekę medyczną oraz czy sytuacja, z powodu której tam się znalazło, nie uległa zmianie.

 

PRAWA KULTURALNE

Prawo do edukacji:

 • Dziecko ma prawo do nauki, gdzie nauczanie podstawowe powinno być bezpłatne i obowiązkowe dla wszystkich.
 • Edukacja powinna sprzyjać rozwojowi osobowości dziecka, zdolności i umiejętności, powinna rozwijać szacunek dla praw człowieka, rodziców, kultury, kraju, z którego pochodzi, powinna uczyć tolerancji, życia w pokoju oraz ochrony środowiska naturalnego.
 • Dziecko ma prawo do poznawania i korzystania z kultury, nauki i języka swej rodziny oraz wyznawania i praktykowania własnej religii.

Prawo do informacji:

 • Dziecko ma prawo do swobody wypowiedzi, do zdobywania oraz przekazywania informacji.
 • Dziecko ma prawo do uzyskiwania informacji z różnych źródeł, które dostarczać będą treści zrozumiałych i nie wyrządzają mu krzywdy.

 

 

Prawo do znajomości swoich praw i powoływania się na inne:

 • Jeśli prawo kraju dziecka zapewnia lepszą ochronę i realizację praw dziecka niż Konwencja, to ono powinno obowiązywać w pierwszej kolejności.
 • Dziecko ma prawo znać swoje prawa! A Państwo powinno zadbać o to, by prawa zawarte w tej Konwencji były znane zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

 

Dziecko ma jednak nie tylko PRAWA, ale i OBOWIAZKI. Do nich należą:

 • szanowanie swoich rodziców i aktywne pomaganie im w domowych czynnościach
 • pomoc we wspólnym gospodarstwie, która musi odpowiadać fizycznym i duchowym siłom dziecka – a przy tym jest możliwa tylko wtedy, gdy nie ucierpi na tym jego wychowanie i zdobycie wykształcenia
 • rzetelne spełnianie obowiązków ucznia
 • szanowanie swojej pracy i innych
 • dbanie i szanowanie przedmiotów otrzymanych od rodziców bądź innych osób
 • w szkole i w domu zgodne współdziałanie z innymi w zabawie i nauce
 • szanowanie  i wzrastanie w poczuciu odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i wszystko co jest z tym związane
 • akceptowanie i aktywne pomaganie osobom niepełnosprawnym oraz wrażliwość na krzywdę innych
 • wierna służba Ojczyźnie.

 

opracowała Zuzanna Kubacz

 

Bibliografia:

„Konwencja o Prawach Dziecka” przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526; zmiana 1999.09.02; Dz. U. z 2000 r., nr 2, poz.11)

http://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka

https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Materialy-dydaktyczne

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć