Rekrutacja 2021/22

REKRUTACJA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

    Rekrutacja na rok szkolny2020/2021

2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. również mogą rozpocząć spełnianie obowiąz

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu.

Dla dzieci spoza obwodu jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne.  

Zarzadzenie_BurmistrzaMikolowa_816_33_21_skan.pdf

Dokumenty należy złożyć w sekretaiacie szkoły  w dniach

8.03.2021r. - 15.03.2021r.           

Dokumenty - rekrutacja do klasy I - dzieci spoza obwodu szkoły

Do pobrania:

zgłoszenie_poza_obwodem.docx

oświadczenie_uczęszczanie_do_przedszkola.docx

oświadczenie_osoba_opiekująca_się_zamieszkuje_w_rejonie.docx

oświadczenie_miejsce_pracy.docx

oświadczenie_rodzeństwo.docx

 

akt_woli.docx

 

 

Dokumenty, na podstawie których przeprowadzona zostanie rekrutacja:

 

 

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy I, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci z obwodu.

2. W  postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria, za które przyznaje się określoną liczbę punktów:
 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty do potwierdzenia kryterium

1.

Starsze rodzeństwo uczęszcza do tej szkoły

4 pkt.

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata

oświadczenie_rodzeństwo

2.

Niewielka odległość miejsca zamieszkania lub bliskie sąsiedztwo szkoły w stosunku do osób sprawujących opiekę nad dzieckiem po lekcjach

3 pkt.

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

oświadczenie_opieka_w_rejonie

3.

Przygotowanie przedszkolne zrealizowane w placówce w obwodzie szkoły

2 pkt.

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

oświadczenie_uczęszczanie_do_przedszkola

4.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców dziecka znajduje się na terenie Mikołowa

1 pkt.

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

oświadczenie_miejsce_pracy

 

3. O kolejności przyjęcia do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów.

4. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Prawni opiekunowie kandydata składają wniosek (wg wzoru zgłoszenie_poza_obwodem.docx) wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia określonego kryterium (wg wzoru).

6. Powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

7. Rodzic potwierdza w pisemnym oświadczeniu wolę przyjęcia do szkoły.

8. Komisja rekrutacyjna  podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 1
  43-190 Mikołów
 • 782 977 951

  32 226-22-06

  sekretariat wew.12
  świetlica 570485384
  pedagog wew.25
  psycholog wew.23
  logopeda wew.24
  biblioteka wew.20
  portiernia wew.17
  pielęgniarka wew.16

Galeria zdjęć